Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de plaats aan te bieden, waar thans het standbeeld van Lieven Bauwens staat — wij waardeeren het ten volle —- heeft men niet uit weerzin gehandeld, want inderdaad het Laurentplein, aan den ingang van de kuip der stad gelegen, mag als eene der eereplaatsen van Gent beschouwd worden. Wij brengen hulde aan die vriendelijke gezindheid, en juist in aanzien van die vriendelijkheid, durven wij U verzoeken ons het plein van St.-Baafs toe te staan.

De square vóór Geeraard-Duivelsteen is door gebrek aan orienteering niet geschikt om aan een monument de gastvrijheid te verleenen. Het voorgestelde Laurentplein zou misschien in zijn overwelving der Schel le bezwijken onder het arduingevaarte van ons gedenkteeken; zeker toch zou het een nieuwen twistappel werpen onder het publiek. De vrienden van den gewezen meier der stad en invoerder der katoenspinnerij, — en van wie onze vriend de Hemptinne zich met recht en reden daar zooeven den tolk maakte —, heffen reeds het schild omhoog. Inderdaad — en wij zullen hen steunen —- zij mogen niet dulden dat er, met dit standbeeld naar een soort van hoek van verdoemden te verbannen, schande gedaan worde aan de nagedachtenis van hem, die de vader mag genoemd worden van onze hedendaagsche nijverheid en van den voorspoed van ons Belgisch Manchester.

Beeds heeft men ons willen doen wandelen van plaats tot plaats met onzen gabarit, doch veronderstelt een oogenblik dat de Baad zijne Commissie volgde in de keus der plaats, en dat —- zooals het overigens recht en billijk zou zijn — de Bauwensisten het wonnen op de Willemsisten, ziet gij ons dan, gelijk op verzenderkensdag en als echte wandelende joden, met ons gedenkteeken op de armen de stad rondloopen en geenen steen vinden om het hoofd van onzen Willems te laten rusten ?

Zonderlinge lotsbestemming ! Wij Flaminganten, wij vragen het déboulement van Lieven Bauwens niet; wel integendeel, wij willen hem de oneer sparen, en toch is het op ons dat er onrechtvaardig gescholden wordt in eenige der brieven, in de Flandre libérale opgenomen. Een dier geestigaards, die zegt Willems niet te kennen — en waarschijnlijk vele andere dingen ook niet kent — zou zelfs ons monument willen stallen, als ware er spraak van een afgediend paard, in de Stalhofstraat !

Arme Flaminganten, men beschuldigt u alles te willen inslikken, en er mag geene pan van een huis donderen, of zij komt te recht op uwen kop !

Sluiten