Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld van de wereld willen kruipen, voordat ik wist, hoe het daarin van binnen gesteld was. Maar ga gij er in, dan zal ik u onder dezen boom opwachten, en kom dan terug en laat mij hooren, hoe het daarin geschapen staat." Zie, Mijnheer de Koning, zóó bracht hij mij in gevaar, mij, die klein en zwak ben, terwijl hij, die sterk, groot en lang is, maar op zijn gemak bleef liggen. Welnu, ik ging dan naar binnen en vond er een breede gang, krom, donker en lang, eer ik binnen het hol kwam, waar het licht was. Daar zag ik een groote Apin, die mij aankeek met oogen, die als een vuur glinsterden. Nooit zag ik zoo'n leelijk dier met zulke scherpe nagels aan de pooten. Bij haar lagen hare drie kinderen, leelijke jongen, die precies op hun moeder geleken. Toen zij mij zagen, zwegen zij, maar keken mij verwoed aan. Nu dacht ik: „Ik ben er in geraakt: ik moet er ook weer uit, zooals het maar het best kan." Zooals zij daar lag, scheen zij grooter dan Isegrim, en hare kinderen waren eer grooter dan kleiner. Nooit van mijn leven heb ik zóó iets gezien. Zij lagen daar in het vuile hooi, en het stonk er zoo geducht, dat het er niet om uit te houden was. Toen zeide ik: „Tante, zegen ruste er op u en uwe kinderen! Het zijn de mooiste, die ik ooit zag. Elk kon met eere een koningszoon wezen. Wij mogen u met recht prijzen, dat gij aldus ons geslacht helpt vermeerderen. Had ik vroeger van deze neven

Sluiten