Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen jicht of rheumatiek.

Geen pijn in arm of beenen, In lijf, in hoofd of maag

Doe u van smart soms weenen. Daarbij wensch ik u niet

Een kinderlooze echt,

Maar ook geen twintig stuks,

Want die bevallen slecht. Smaakt van uw kroost, zoo groot

Of klein als gij moogt wenschen, Altijd het grootst plezier.

Een sieraad van de menschen Zij 't steeds; het brenge u

Een held'ren zonneschijn,

Zoodat ge altijd met recht

Daarop zeer trotsch moogt zijn. Zoo vlieten dan in vreugd

Uw beider levensjaren,

Tot gij het koperland

In voorspoed moogt ontwaren. Terwijl ge daarna weer

Met vreugde op 't gezicht,

Naar 't schoone Zilverstrand

Vol hoop uw blikken richt; Wendt daarna weer den boeg.

Om zonder vrees of schromen Eens bij de Gouden kust

Voorspoedig aan te komen. De gansche huw'lijksreis

Die gij nu pas begint, Ga, zonder ongeluk

In alles voor den wind.

Blijft altijd flink, gezond,

Geen kommer moog' u deeren, Terwijl voorspoedigheid

Uw schatten doe vermeeren. Op deze hartebeê

Drink ik den beker uit.

En roep tot slot: Leef lang!

Gij Bruidegom en Bruid!

Sluiten