Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen doornen hind'ren u voortaan

En brengen wonden meê Leef lang gelukkig met elkaar, Al was het ook nog honderd jaar. Nog eens: Leef lang! hoezee!

Het eerste Station»

Voordracht op eene Koperen Bruiloft.

Als je somwijlen een reis onderneemt

Ben je verlangend te weten Waar zich het eerste station bevindt En hoe hetzelve mag heeten.

Zoo gaat het dikwerf een huwelijks paar

Dat pas in d' echt is getreden.

Ook onze vrienden aan 't hoofd van deez' disch, Z' hadden daarvoor hunne reden.

En toen men de eerst' aanlegplaats kreeg in 't oog,

Ging men familie inviteeren,

Alsook de vrienden, zoowel oud als jong.

Die mochten ook niet mankeeren.

Elk moest bij de aankomst aan de eerst' aanlegplaats

Zich daar aan 't strand laten vinden,

Om eens te zien of zij na zulk een reis,

Elkaar nog hart'lijk beminden.

Nu vat ge zeker den naam van die plaats.

t' Is 't kop'ren land. Vriend en magen Bevinden zich thans op de kust, om te gaar Naar 't paartje's welstand te vragen.

De voordrager wend zich nu tot het Bruiloftspaar.

Hoe gaat het u Bruigom? Hoe gaat het u Bruid?

Hadt gij van stormen te lijden?

Was u de wind altijd gunstig gezind?

Moest ge tegen stortzeeën strijden?

Sluiten