Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d°i?^ d! Zie' Snijdt' als hij dat hoort' maar weet óók niet hoe in dat zelfde huis de welvaart langzaam wêer keert, nu voor goed met de drinkgewoonte gebroken is.

't Laatste nummer dat te zien gegeven wordt, gaat tenminste vér boven het begrip der menigte. Uit een kostelijke vaas, gevuld met de schoonste bloemen, verschijnen plotseling engelengestalten, de eene al schooner dan de andere, die daarna weer even geheimzinnig verdwijnen als zij kwamen. Allen verklaren dat het geheel en al onbegrijpelijk is wat hier wordt aanschouwd, en als daarna een Tot wederzien" meteen het teeken is, dat hiermede deze voorstelling is afgeloopen, zingen eenige aankomende knapen en meisjes: 't Is mooi geweest, t is mooi geweest, 't is o zoo mooi geweest".

Bom !, daar vliegt met een geweldigen knal uit een donderbus een

VhS; . r"! Z°°dat dC ramen in de nabur'ge huizen rinkelden. „ Ie. klinkt het overal uit de menigte op, daar zou je warempel anders van worden. Baas Zwartenburg, die nogal dicht in het gedrang staat, slaat beide handen ineen, en denkt op dat oogenblik nergens anders aan dan zijn lever, in een overhaaste vlucht te bergen. Als het volgend oogenblik opnieuw met donderend geweld vuurbommen uiteenspatten en als sissende slangen door de lucht kronkelen, gaat dit sommige oudjes te bar. Oude Antje vindt het verschrikkelijk en d het van meester niet gedacht, dat die daaraan mee deed. Zij vindt het is God verzoeken. Als het in werkelijkheid eens zoo donderde en

201! h6J "iet 200 best wezen- °ok aan vrouw Struik gaat dit te raar. t Scheurt haar door het hoofd als er weer zoo'n uitbarsting komt. Daarom zoekt zij er ook van tusschen uit te komen maar moet dit met het verlies van een harer toffels bekoopen. Hoe zij ook te keer gaat en zoekt, het baat haar niet, zij zal op één toffel naar huis moeten, echter gerust gesteld door boer Smynia die haar namens de Commissie een fonkelpaar nieuwe belooft, als' het verloren schaap, zoo hij zegt, niet terug komt.

Nog eenige oogenbikken duurde het bombardement voort. Als de oude dorpsklok tien slaat, wordt in vlammende letters, geflankeerd door granaatkartetsen en belicht door Bengaalsch vuur, nog eens hulde gebracht aan de Koningin, en dan is het feestprogram afgewerkt üe Commissie heeft haar drukke, veel omvattende taak volbracht en

Sluiten