Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

^^^ONDAGMORGEN. Over 't landelijk Longerga ligt een lieflijke / ) vrede uitgespreid, 't Is alsof de natuur de heerschappij der genade gewaar wordt, welke inzonderheid op den Dag des ^ Heeren tot openbaring komt, als aan deze arme wereld, om der zonden wil zuchtend onder veelvuldig leed, verkondigd wordt dat God haar zóó lief had, dat Hij haar Zijnen Zoon gaf, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 't Heele landschap ligt daar zoo rustig en stil in den lichten morgennevel. In de vroegte is het vee als gewoonlijk gemolken en gedrenkt, maar dat zijn ook al de werkzaamheden in het boerenbedrijf, welke op dezen dag in de gemeente verricht worden. Slechts een enkele Sabbathschender, die het niet kan nalaten, om vóór het dorp ontwaakt naar zijn stukje bouwgrond te gaan, teneinde de aardappelen voor het middagmaal te delven. Een enkele boerenknecht spoedt zich op de fiets naar het ouderlijk huis, aan het stuur in een blauwlinnen zak de vuile wasch geborgen, welke thuis voor een frisch stel kleeren verwisseld wordt. Alleen in de boterfabriek is het bedrijf nog in vollen gang, maar ook hier haasten zich de werklieden in hunne witte kielen, om zoo spoedig mogelijk den arbeid aan kant te krijgen, teneinde vóór kerktijd klaar te zijn.

Longerga is een van die enkele gemeenten in de Provincie, waar het bewijs geleverd wordt, dat met eenigen goeden wil van de zijde der boeren en den directeur der fabriek, veel werk kan blijven rusten dat elders wel gedaan wordt. In het ruime koellokaal wordt zooveel mo-

Sluiten