Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEKSTE GEDICHTEN.

1846—1851.

Arme dichter h$, Die geen beter zangen,

Hooger Poéxg,

Voelt in 't hart . evangen, Dan het needrig lied, Dat zgn borst ontvliedt.

AAS DE „HOLLANDSCHE JONGENS" VAN HlLDEBRAND.

»ie i mijn blauwgekielde

/lijn Hollands frisch ontloken jeugd, JJie Hildebrands penseel bezielde,

Lw fikschen aard, uw rondo deugd I Ik min den blos dier rozenwangen, 1 en halve door de zon geschroeid, Ueschramd en bont en blauw ge-

| dartle vrijheid uwer gangen, Die schoolsche tucht en dwang vern. , , . . ioeit!

rv 20 ' blonde lokken Die roezig fladdi en om uw hoofd : Den hemdsboord schier met inkt door-

n- i ... trokken,

glans yan t linnen lang verdoofd :

Uw volle knieën doorgesleten, (zwaaryr broekspijp van uw rijkdom Uw ronden lach, uw luide kreten,

Uw drok gejoel en wild gebaar ■ Uw spotzucht en uw guitenstukken] Uen schrandren opslag van uw oog- !

Spa Patriae.

Uw jongenstrots, uw woeste nukken, Voor al wat vreemd is norsch en

^ heb u lief, mijn fiksche knapen,' Met rond gemoed en ronde vuist, i-n met een blauwen kiel tot wapen \ an d' adel, die in 't harte huist!

Het is mijn lust, uw wilde spelen, Uw dartle sprongen gaê te slaan: Nog kan mijn ziel uw vreugd ver-

tt i <.. . staan,

uw bjg gejoel mijne ooren streelen, Als vol geruisch van rijpend graan ! Nog mag uw vreugd mijn geestdrift

Uw lach weerklinkt in mijn gemoed! i,n w mijn oogweerkaatstuw gloed: °iirU Voel ik mBn harfce trekken, Want beide zijn we uit Hollandsch

i- a j bloed I

/.leaaar den naam waarin wij roemen ! Ook uwer is hij lang niet vreemd, Die deel soms in uw spelen neemt i

Sluiten