Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|m door 't leren heen te komen. Wijsheid zoekend met een lach, Heb ik noodig dag aan dag, Menschen, meisjes, boeken, boomen, Vreugden, «manen, dwaasheén, droo-

men,

1847

Zielestrijd en luit-akkoord, Vriend en vijand, en zoo vtwt, Met nog1 twintig kleinigheden O ai my telkens te vertreden.

ONRUST.

Ik ben geen plant: ik wil geen rust, Als ik liefheb en haat,

'kJBen jong en — van mijn tijd, Als ik schrei, als ik lach

Brenge ieder uur mij leed en lust Wel honderd malen iedren da^,

En° telkens niouw«c strijd! Dan ben *k tleven mi) bewust,

Als 't plan wordt een daad, Dan leef ik eerst naar hartelurè,

Zonder raad of beraad, AI wat ik leven mag I 1M7.

DE HASDDEÜÏ.

O, tintel' uw hart in den druk vpn uw handt

lk dank voor een vinger twee, drie I Ik walg van een kneepje, koket sn pedant,

Een pink van een man van genie ... En, vrindlief, uw bevende, klev nde hand Is waarlijk mijn antipathie 1

Verstijve de hand, die den hoveling speelt;

Beleefde, vemedrende hand t Verdorre de hand, die verraderlijk streelt;

*k Voel liever een k'iauw of een tand I Den handdruk, dio leuter een ïgunstje" verbeeldt Dien wijs ik bepaald van de hand!

lk weiger uw handje zoo keurig en teêr,

Mij angstig en huivrend geboónl Ik vraag u geen handschoen; ik weiger die eet,

Al waart gij Jouvin in persoon 1 Uw harige rechte, mijn Bello! zegt meer,

Dan 't pootje, zoo keurig, zoo scheon!

Een hand zonder zenuw of leven of kracht,

'tls onzin, 'tis laster, verraad!

Een ledige vorm, dien de liefde veracht,

Do vriendschap, de geestdrift versmaadt 1 De Yiand, die mij treft, die mijn lijden verzachè, Die hand zij een druk, zij een daad!

Sluiten