Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benijden,

Bestrijden,

Verkoopen, verraden Elkander in 't duister mot woorden cn daden!

Want beiden maken naam in de eigen wetenschap,

Maar de een heeft in het spoor des anderen gereden,

Daar kwam verschil, niet zonder reden;

't Ving aan met vriendelijk gekrab.

Maar steeg allengs van trap tot trap

Dat grijpt elkander nu in 't hart als in de haren....

Och, of ze nog maar weer (in 't klein) kwajongens waren.

LXII.

HISTOIRE CONTEMPORAINE.

Wat een leven, wat een leven,

Toen Deel 1 verscheen in 't licht! Op de Bours zelfs werd gekeven En een noodkreet aangeheven; Ja door al dat nieuwo Licht

Was de ElTektenhoek ontsticht. Maar nog wacht j e een deol of zeven; En, in 't versche strijdgewoel, Is voorlang de heele boel Reeds vergeten en vergeven!

In 1853 begon Dr. Meijboom met de nitgave van een Leven van Jezus dat, geregeld voortgezet, nog niet voltooid is.

Groot gerucht in den lande bij de verschijning van dit werk! Herinnert ge u niet? Wat al opspraak en ergernis verwekte, o. a., des Sclir\j\ers beschouwing van het verhaal der verheerlyking op den Berg! Maar sedert is er vrij wat meer, ook vrg wat anders, voorgevallen op godgeleerd gebied, en het (betrekkelgk) nieuwe van 1853 is in 1860 reeds tamelijk verouderd. — Het „snel verloop der dingen" en don rasschen ontwikkelingsgang der nieuwe ideën in de laatste vyf, zes jaren met een sprekend voorbeeld aan te toonen, is ook voornamelijk het doel van bovenstaand versje. Men kan er tevens uit leeren dat het geen tijd is om dikke boeken te schrijven, want meer dan ooit geldt het Tempora mutantur, etc.

LXIII.

STICHTELIJKE UREN.

Dat zij t verlicht Is zonneplicht.

»lk sticht het volk

Van uit mijn wolk." —

LXIV.

OP HEEL EN HALF LICHT.

(Een Amsterdamsche winteravond-herinnering.)

»0 p heel licht" staat een enkle (maar,

«Ophalflicht" ver de meesten: Dat gaat naar de opkomst van de (schaar,

1860.

Want die beproeft do geesten. Toch, somtijds waar het kerklicht (kwijnt.

Daar schijnt het Woordmetluister, En vaak, waar 't volle gaslichtschijnt. Daar zit je in 't pikkeduister!

In sommige gemeenten van ons vaderland heeft men de hebbelijkheid, of, wilt ge, dt onhebbelijkheid, lij den avonddienst meer of minder lisht te ontsteken, naarmate d<

Sluiten