Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gg gaat, gij doet, gij lacht nis andre meuschon, Gij voelt als wij en spreekt op de' eigen tooa.

Gij redeneert, dat elk n volgen kan;

Gij hebt geen stol van stemmen of gezichten,

Goen heilig soort van maten en gewichten ;

Gij vreest uw God en zijt oprecht: een man 1

Gij zegt al vaak: Ik weet niet I gul en goed;

Geon vreemde balk verblindt uw holdre oogen,

Ruim klopt uw hart vol liefde en mededoogen; Wat menschljjk is, heeft recht op uw gemoed.

Hoe voert uw geest omnerkbaar heerschappij I Vertrouwen eischt uw open, ronde trouwe :

'k Ben eenzaam liefst in krankheid en in rouwe,

Maar ben ik droef of krank — wees welkom Gij I

. Gij zijt een mensoh — gewoon; — doch niet gewoon Sinds hier natuur in zeldzaamheid verkeerde! —

lloe dank ik u voor 't geen uw geest mij leerde ! Hoe eer ik ü — gij eert den Menschenzoon.

cvii.

VERSTAND EN GEWETEN.

Waar die twee één zijn, daar is 't , „ (recht,

t Gewetenloos verstand is slecht,

En 't onverstandigo geweten Maakt menigeen bezeten.

cvin.

MOR A Al.

Schoon het Haantje van 't Vernuft I Moogt gij 't Haantjen in de borst ooms moet koning kraaien, | Nooit den nek omdraaien 1

cix.

TWEEDERLEI OORDEEL.

Dat wie niet werken wil, niot ete ! staat geschreven.

Hij die niet denkt, hij mag wel eten — maar niet leven.

cx.

TERHEVEN TROOST(bij den ondergang van het supranaturalisme,)

Och, wat miraaklen ons begeven, Steeds blijven wondren meer ver Noor 't ernstig zoekend hart — (heven,

(geen nood! Ontroerend, zinrijk, godlijk,groot.

8

Sluiten