Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&AATSTE DER EERSTE.

1854-1860. TERUGBLIK.

Wfcê wij wenschen, willen, streven,

Hooger geest gebiedt.

Vrjje mensch, uw weg, uw lcTen

Maakt ge u-zelven niet. '8 Aadlaars vlucht heeft vaste perken, Waar hij henen schiet, (ken Da Almaoht neigt den wil des sterAls de wind het riet.

Leg den grond voor — luchtpaleiOp der plannen kaart (zen 1 Merk den weg, dien gij zult reizen;

Wijd en schoon is do aard! Kies uw lot en zoek uw wegen,

Bij uw eigen licht!....

Maar verwacht een God van zogen, Die nw gangen richt I

Om ons, in ons werkt en fluistert

Hooger geest en macht,

Die ons stuwt en buigt en kluistert

Met geheime kracht.

't Leven is vol wonderwoordon,

Ruischcnde uit de vert', Rn onzichtbre liefdekoorden Trekkon 't monschenhart.

l.aat flo knaap in 't leven stormen

Mot zijn vrijheidsleus,

Wacen zich tot man te vormen

Naar zijn fiere kous —

Straks komt daar een uur in 't loYen,

Dat do mensch zich vraagt: Wie zijn weg stiort on zijn streven ? Wie hem leidt en draagt?

3, IBM.

Over 't land van zijn verleden

Slaat de zwerver 't oog; In gepeinzen en gebeden

\ aart zijn geest omhoog : Wie toch heeft zijn slingerpaden

Naar zijn haard geleiil'? Uit zijn droomen on zijn daden Wio dees vrucht bereid?

In zijn vaart, wie hield hem tegen,

Met een stroohalm ? Wie, In een uur van smart of zegen,

Boog zijn hart, zijn knie ? Wie heeft bergen weggeschoven

Voor zijn matten voet?

Wie tot hopen en gelooven Rnoedde zijn gemoed?

Speelden onbekende machten

Met zijn hart, zijn lot?

Of wel leidden hem gedachten

Van een zeognend God? O, wie schept do omstandigheden 7

Wie het toeval? Wie Uit verwarring — orde, vrede, Licht en harmonie?

Levensraadslen, die ons jagen,

Zalig, die het woord, 't Antwoord op uw groote vragen

In zijn leven hoort I Almacht, Liefde, Trouw, Genade,

Zalig, die uw hand Ziet of weet op al zijn padon ln het vreemde land.

Sluiten