Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noch in do schoonste dreven — Want zij was thuis gebleven. Nu zal ik nooit naar strand noch land

(X&CKEBT.)

Mij weer op reis begeven; Ja, trok alleen aan Liefdes hand Op reis naar 't andre leven I

LEYENSY OOBW A AKDE.

Het leven heeft zijn lieflijkheên;

Den God des levens rijst mijn lied I Maar leefde iknietvoor eeuwig, neen — Zoo leefde ik liever niet.

Gij kindren, zijt mijn grootste schat, Do reinste vreugd, die de aard mij (biedt;

Maar, zoo 'k u nietvooreeuwighad.... Ik had u liever niet.

Te kennen, rustloos, ia mijn wensch;

Schoon is des geestes wijd gebied I Maar zag ik hier zijn enge grens,

Ik dacnt maar liever niet. 't Geluk dor liefde is 't leven waard, Is hemeltroost in de aardscho smart, Doch waar' heur band een band van (de aard O, sterf dan, minnend hart.

1856.

Ja sterf, in dien onzaalgen stond,

Als 't rijk geloof me ontzinken zou, Dat in mijn wezen is gegrond,

Mijn Schepper, in Uw trouw 1

In Uwe trouw en waarheid, Ileor!

Die levenstrek en kennisdorst, En zielenooden, diep en teer,

Legde in mjjn dankbre borst:

Die, over mijn gebogen hoofd,

Laat rijzen 't hemelsch heir der (nacht,

Dat do aarde toewenkt: O gelooft En twijfelt niet, maar wacnt!

Dat, als bij plechtig harpgeruisch,

Herhaalt, verklaart hetgoede woord, Uit heilgen mondo op aard gehoord. Van 't groote Vaderhuis.

UIT HET DAGBOEK TAN EEJf GELUKKIGE.

....1858

Als ik mijn huis alléén, mijn zoet geluk aanschouwe,

De moeder met haar kroost gezegend en bemind,

Dan rijst, diep uit mijn hart, de lofzang Uwer trouwe, Dan looft Ü, stille, o Heer, Uw rijkgezegend kind.

'k Weet, voor mij-zelf, alleen te staamlen van Uw zegen,

Daar was méér licht dan bruin in mijn gelukkig lot, En ziet mijn oog terug op de afgelegde wegen,

Ik zie Uw weg, Uw leiding, o mijn God 1

Nochtans wel menigwerf is 't donker in mijn ziele,

De frischheid van mijn vreugd werd lang des Levens root En daar zjjn uren dat ik neerval, maar niet tninin.

En roep tot U, maar niet geloof I

Sluiten