Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht dwalen op het duin en droomen in do dreven, Wier hand mij leidde op 't rozenpad;

't Was niet do jongo en tecdro vrouw, Die, goede genius, mijn hart, mijn huis bewaakte,

Die mij het leven, ach, zoo licht en lieflijk maakte,

Met al den rijkdom harer trouw I

«Zoo was 't de moedor van uw kroost,

Die u, gelukkige, voor 't oiïer veler smarte,

Deed smaken, onvermengd, hot reinst geluk van 't harte, Des levens liefefijksten troost?'

Neen 1 — die ik 't meest heb liefgehad,

Dat was mijn kranke; 't was de moede, de uitgeteerde. Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde,

Toen 'k weenend aan haar spondo zat.

1859.

VERLOREN SLEUTEL.

Veel wat ik eenmaal recht verstond, | Waarom?.... Het blind Geloof verVersta ik thdns niet meer. | De Twijfel drukt mij neer. (zwond,

(Gevolgd.)

NIET VOOR DE MENSCHEN.

Matth. TI: 16.

Voor de menschen klaag uw Ieod Niet te luide, niet to lange,

Niet te bange :

Meest vertooningscheurt haar kleed. Pronk niet met geleden smarte; Stilte is tolk van 't diep gemoed, Meer dan wanhoops tranenvloed, Do eedle ziel, bij 't heilig lijden, Heeft haar fierheid; vreest der schaar Oppervlakkig treurgebaar, Als den troost der ongewjjden;

Wat voor allen, niet voor haiir 1 Moge een traan het oog ontglijden, Echte droefheid,bleek maar schoon, Draagt heur wonden niet ten toon, Doch de nachtwaak ziet haar strijden,

Doch h££r Trooster kent haar rouw, En die zij beweent haar trouw I

1L

Kunt gij 't overvloeiend hart Niet beheerschen? 't Juk der smart, 't Heilig kruis niet stiile dragen? Móet ge luide uw jammer klagen, Handenwringen, Waarom vragen? Uitkomst zoeken in geween ? Ga, beproefde, Zielsbedroefde,

Gij ook - in den hof, alléén! Niet voor allen slaak uw klaclite; Voor den Kenner der gedachte, Voor don Hoorder der gebeên,

Sluiten