Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij spelen — in verwachting Van 't geen er komen zal ; Daar wordt er een begraven, Dat is een aardig geval! 1858.

Zij spelen — daar nadert langzaam

De staatsie het wachtend graf

Zij steken de hoofden te zamen, En nemen do petjes af.

OPWEKKING}.

Bjj de' aanblik van al 't kwaad, al 't leed op aard' iJu'gt ach uw hoofd vaak bang en twijflens-moede 7- Z •• v- n w©or hopond homelwaarfc,

Zaet gg hier 't kwaad verwounen soms door 't Goede!

ARS LONGA, V1TA BREVIS.

De[(.ku'1ti®,Ullg' h,et 'eJen - u. voor uw taak, gegeven,

Dat zonder !'U?htl"e uren- Zoo spil uw kracht in lust noch nijd;

7,il «Whf f J f- , rkrtfen wordt> Nlet velerlei uw hart gewijd!

Za! slecht den tijd verduren. Maar ;t éénig kunstwerk^ uw vlijt -

De kunst is lang, maar kort de tiid 4 u mocllt overleven 1

De kunst is lang, maar kort de tijd

KUNST EN EYANGEIIE.

i61'e^end? Pliat' waarop de arme Weduwe, in de achatkiat wierp, (Mark. XII 41 —44) wordt voorgesteld - roet een wichtje op den arm en kinderen aan haar zijde!)

ph ^en, kunstnaar neen, gij hebt het niet verstaan,

Ug hebt het ons verbasterd weergegeven,

Dat rein verhaal uit de Evangolie'olaên,

Zoo stil, zoo vroom, eenvoudig en verheven I

,, nooddruft gaf de weduw, die de Heer Vermei voor toog van hen, die haar verachtten,

Maar dez e werpt in de offerkist .veeleer De bete broods.... waarop heur weezen wachten.

Dit offerwerk laat onze harten koel :

Zou t in den geest des Evangelies wezen ?

IN een, vroom en vrij zegt hier een rein gevoel:

L>at Christus zulk een daad niet had geprezen I

Sluiten