Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo rijk aan minnaars al8 aan walsers op een bal,

Die al de jonkers in den omtrek hield voor mal,

En al de vrijers die haar huldigden, voor dezen,

De gunst slechts.... van hen uit te lachen, had bewezen.

XVIII.

Hij _ 't spreekt van zelf — was jong en schoon en zeer bijzonder ln 't oog van 't lieve kind, zoo half en half, een wonder. Een lastige logé, maar die altijd zijn zin ln alles daadlijk kreeg. Hij pakte harten in.

Zoo vlug als iemand, die zijn linnen, vesten, frakken,

Op reis met voeten in zijn koffers pleegt te pakken I

XIX.

Daar voor het tegendeel niet de allerminste grond is,

Beweer ik dat hij even bruin als do andre blond is.

En als haar kopje zich naar 't zijne buigt, o zie !

Dan lijken ze op die plaat van Night and Morning, die Gij mogelijk wel eens gezien hebt in uw leven,

En die gij, zoo ge wilt, aan mij cadeau moogt geven.

xx.

Hij was bizaar, vol wilde en romaneske vlagen,

En geestig als — de Gids in lang vervlogen dagen,

Eer in zijn hart, verflauwd voor Letteren en Kunst,

Hebreeuwsoh en politiek, ach, stegen in de gunst,

Eer hfj professor wérd, vervelend en geleerde,

Geen lieve meid moer groette en eeuwig door studeerde 1

XXI.

Ja, jolig als de Gids, toen hij een jong student was,

Een schrikbre Groenenplaag, een duchtig malle vent was,

Een fatje in 't aadlijk blauw gedost, en fijn van huid, Een «blauwe Beul" temet; een geniale guit I Een rijzweep in de hand en sporen aan de laarzen,

Verklaarde vijand van veel proza en veel verzen!

XXII.

O Gids! — dit en passant — van waar zoo duf en deftig?

Waar bleef uw jonge jeugd, zoo bruisend en zoo heftig,

Vol spes, vol vuur en vol genie! Zeg, kreeg je een kwaal.

Of is t nu zooals 't hoort, beleefd, professoraal?

Ampart je deftigheid! één sprongetje, uit je taga!

Trakteer je vrienden woer op zoeten wijn en Noga!

XXIII.

Hij was een gril met vleesch en been, vol geest en gratie, En onweerstaanbaar in steeds versche konversatie :

Een ziel vol liefde en haat, en schimp en fantazie, Vol dissonanten en vol zuivre harmonie;

Sluiten