Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS f "°0lt:. Wees matiS t0 alIe" tijde! Gij ook zijt frisscho wijn; och, dat u niets ontwijde!

Laat in uw edel bloed geen onrein dropje vlieten (e6cïïJJ W° m UW aanblik steeda, «h ^eden, rein genieten.

DE WARE GODGELEERDE.

Ër^°H?ICOr'!e iS dia God ,ceH' h"° «ij wezen r/ wat werken moet, ot doen mag al dan niet

ln°lie}'dn6r' Kr6"; m,aar h'j' wien God leert Hom' te vrcezen ^ In heide, en big te doen al wat Zijn wet gebiedt.

HET WONDERKLOKJE.

/T> 1 ! • .

fctfn geDruiKe in 't gexellig ik wou, ik wist een kunstenaar,

Die mij een klok verzon. Een klok.... een klok van zessen klaar! Die ik gebruiken kon.

Een klok met list en wijs beleid,

Ken uurwerk van genie,

Gevoelig voor gezelligheid,

Vol stille sympathie.

Een klok, mijn vriond, die nooit te Het dierbaar uurtje sloeg, (laat Dat van uw bijzijn mij ontslaat, Y\ ant gij plakt lang genoeg.

1 Ee/! ,klf,'..P man van ^rt en geest, O liefelijke vrouw,

I Die nooit te vroeg op 't huislijk feest Me uw bijzijn rooven zou.

Die nimmer, met heur schelle taal,

'.oo onbeschaamd, zoo ras Uns rijk gesprek, uw zoet verhaal 11 wam storen zeer te onpas.

•Maar ach, ze vinden, vinden uit \ast wonderstuk bij stuk; (duid,

.°v w,aarI)lil dees "'!)') wensch bo" °™t elk genie een kruk.

verkeer aan mijn vrienden afgestaan.)

Men glimlacht om den dwazen wensch

H.en wijst mij spottend na, Men zegt: Zoo n klok! dat kan geen Al heet hij Josua. (mensch,

Intusschon gaat het leven voort, Vol strijd en vol gemis,

,i P?,Z0lit de rust verstoord, liet blijft — zooals het is.

De klokke slaat: de plakker plakt Kn rooft mijn tijd, och Heer! . k,okko slaat; de vreugde pakt Haar biezen, keer op keer!

Mijn vrienden rooven mij den tijd.

Uien rijkdom, ras verteerd;

De tijd maakt mij mijn vrienden kwijt, Wier omgang troost en leert.

Daarom, tot zich mijn wensch vervult

(t Is mooglijk mettertijd !) Zoo berst mijn hart van ongeduld ün klaagt van leed en spijt....

Ach, waar' mijn lied vol dwazen jok,

locn duidelijk genoe^,

Dan nu voorloopig maar de klok iJie, plakkers, u vorjoeg.

Sluiten