Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl u 't harto breekt. En wil 't niet spoedig lukken,

Dan laat go, hier en daar, Maar zoo wat etreepjes drukken:

Dat staat verschriklijk naar!

Met Watersnood-gedichten,

Bewaard uit vroeger tijd,

Kunt ge ook u 't werk verlichten,

(Kunstliefde spaart geen vlijt 1) En om 't verwijt te ontloopen

Van imitatie — hoor:

Waar schapen eens verzopen, Schrijf daar nu koeien voorl

Voorts doe in uw Tafreelen, • ('k Noteer 't voor uw gomak I) Vooral een Drama spelen, Een Drama op een dak.

Laat daar een grijsaard zweven Een wichtjen in den arm — Al zaagt ge 't nooit — om 't oven. Dat maakt ons koud en warm I

Après — om nieuw te bljjven —

Laat ook nog op den vloed Een schamel wiegje drijven,

Door de Almacht slechts behoed. Laat braaf de golven klotsen

Bij 't schriklijk noodgeschal. En tusschen schots, aan schotsen, Stuur 't veilig naar den wal I

Of wilt ge een Nooddicht smeden,

Weldadigheid ter eer? Zoo roem onz' vrome zeden

Nog eens — voor de' eersten keer! Zing ho*j voor 's naasten jammeren 15 Januari 1861.

Steeds Neêrlands harte Blaat — (Een pluimpje aan de AmsterdammeVooral, kan hier geen kwaad 11 (jen

Gij riet, we zijn bij voorbaat

Verteederd en verrukt!

Dus op, wie nu maar doorslaat I

Op braven, dicht en drukt. Het lacht met alle sluizen Uw dichterlijk gevoel —

Daar ig in Hollands huizen Een plaats voor al dien boel I

Ja, zonder schroom of vreezen,

Den Rijmlust thans geboet! Aan 't slot u-zelv' geprezen

Als Dichtren groot en goed, Als Dichtren, die de renten, De renten van uw vlijt

ün goülyke talenten,

Tot heil dos naasten wijdt..

Doch onder ons, Meneeren,

Wijt de opbrengst van uw lied. Hoe hoog we uw mildheid eeren.

Toch straks üw verzen niet. Wat schat gij saam moo^t gaêreü,

O meen niet al te boud:

«Voor 't toovren van mijn snaren Stroomde al dit geld en goud._ "

Neen, wat ook tnoog gebeuren

Door al die Rijmlarij,

Dat zeuren uit den treuren,

Wie wondren werkt — niet Gij — Maar Neerland! dat aan 't blaken

Van kunstloos medelij,

Zelfs voedend brood kan maken Van Waterpoëzij I

Sluiten