Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

periode zijn ontstaan. Het ganggesteente is zwaarspaat, kalkspaat en vloeispaat; de ertsen zijn de verschillende zilvererlsen niet zilverhoudend loodglans en blende: deze vormen bonanza's en zuilen.

In den Hars (Andreasberg), Saksen (Freiberg) en Boheme (Przibram) zijn ook gangen met zilverertsen ontgonnen. Zie hierover § 199.

Australië bezit rijke zilvergangen, waarvan de Broken-Hill-gang in het district Silverton wel de bekendste is; het uitgaande er van is over ruim 3000 M. te vervolgen, de dikte is soms 30 Meter. De gang schijnt tamelijk jong te zijn en doorsnijdt oude gneissen en glimmerschiefers benevens verschillende eruptiefgesleenten. Dicht onder de oppervlakte splitst de gang zich in drie takken.

Aan het uitgaande is de gang bijna zwart gekleurd door ijzerverbindingen, waarin gedegen zilver; lager komt hoornzilver, roodkopererts, malachiet, koperglans, willooderls enz. in een ganggesteente van kwarts; op 100 M. diepte vindt men reeds alleen zilverglans, roodgultigerls, koperkies, loodglans, blende en pyriet.

Amerika. De rijkste gang ter wereld is wel de Comstock-gang in NoordAmerika en hoewel het type van een zilvergang wordt er tevens een hoeveelheid goud uit gewonnen, welke die van het zilver zeer nabij komt. De dikte varieert tusschen 9 en 30 Meiers, terwijl aan de oppervlakte het omringende gesteente zoo rijk aan erls was dat men oorspronkelijk de gangdikte op 300 M. aannam.

Evenals de Broken-Hill-gang splitst zij zich nabij de oppervlakte in 2 tot 4 lakken; de helling van den gang is 35—40°, dus zeer vlak.

De onderdom is tertiair; de opvulling is een breccie van de omgevende gesteenten verbonden door erlshoudend kwarts. Behalve daardoor dat de gang zoowel zilver als goud oplevert bestaat er nog een ander punt van overeenkomst met het voorkomen van Chemnitz n.1. dat ook de Comstock-gang in onmiddellijk verband slaat met andesiet.

Het erlsgehalle is zeer ongelijk; ongeveer één zeshonderdste gedeelte van den gang wordt gevormd door rijke bonanza's waarvan er één voor ruim honderd millioen gulden aan edel metaal heeft opgeleverd.

In den Slaat A'evada is verder nog een groot aantal (meer dan 5000) gangen bekend die zilverhoudend zijn; zij liggen gewoonlijk in graniet maar schijnen eerst in het tertiair ontstaan te zijn.

Middel' en Zwd-Amerika. Door geheel Mexico en verder dicht langs de

Sluiten