Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeien nauwkeurig en in ouderlingen samenhang worden in kaart gebracht en hel gehalte aan nuttig mineraal voortdurend worden nagegaan.

Hieruit blijkt dus dat van den onderzoeker veel uitgebreider kennis der technische vakken verlangd wordt dan van den opspoorder, die dikwijls door handigheid en geduld datgene aanvult wal hem aan kennis ontbreekt. De onderzoeker moet aan de hand van de in den regel onvolledige en nog te contróleeren gegevens, hem door den opspoorder verstrekt, zooveel mogelijk door eigen geologische waarnemingen vermeerderd, de beste methode van werken aangeven en hij mag daarbij geen fouten maken en niet in den blinde lasten; hij moet zich tevens zoo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de geologie van het geheele onderzoekingsgebied en op grond daarvan uitmaken in welke gedeelten van dit gebied de meeste kans is nieuwe ligplaatsen van nuttige mineralen te ontdekken en den prospector de noodige aanwijzingen geven; hij moet de resultaten van het chemisch en mljnhouwkundigonderzoek der verschillende ligplaatsen kunnen beoordeelen ten einde advies te geven omtrent de al of niet rentabiliteit der onderneming, enz.

Opsporing en onderzoek kunnen dus aan denzelfden persoon (den onderzoeker) worden opgedragen; in den regel is dit echter niet noodig en in een groot onderzoekingsgebied met het oog op de kosten zelfs niet aan le raden. De opsporing kan in banden worden gesteld van een meer praktisch dan theoretisch ervaren persoon; voor het definitief onderzoek zal men lielst een ook geologisch goed onderlegd mijningenieur kiezen.

Men denke niet dat een opsporing (verkenning) van een terrein slechts weinig tijd vordert. De duur hangt uit den aard der zaak van te veel onbekende grootheden af om met eenige nauwkeurigheid le kunnen worden geschat, maar ten einde een terrein le kunnen uitkiezen geschikt voor concessie en exploitatie zal het zaak zijn de opsporingen zoo goed mogelijk over het geheele terrein te doen plaats hebben.

De opsporingen.

§ 'i£§. EERSTE WERKZAAMHEDEN. Bij de behandeling van dit onderwerp wordt vooropgesteld dat de werkzaamheden plaats hebben in nog

weinig bekende landen.

Komt een opspoorder in een nog geheel onbekende streek, zoo dient hij in de eerste plaals te trachten inlichtingen bij de bevolking in te winnen omtrent het voorkomen van nuttige mineralen. Dikwijls is zij ten minste met de aanwezigheid er van bekend en kan men soms ook stukjes erts machtig

Sluiten