Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

text Handleiding) eens te bezien en wij vertrouwen dat hij dan zal vinden dat het er wemelt van stompe hoeken, in een klein bestek bijeengebracht en ieder kan voor zich proefondervindelijk gemakkelijk nagaan dat het schrijven van stompe hoeken een alles behalve gemakkelijke taak is.

Bovendien zijn die vormen zeer lang wat ook al niet tot snelheid van uitvoering medewerkt. Ik wil niet zeggen dat het totaal onmogelijk is het snel te leeren doen, maar de leertijd zal er niet onaanzienlijk door worden verlengd, wil men ten minste bij de grootere snelheden zijn eigen schrift kunnen lezen.

Eenvoudiger kunnen wij het onderzoek naar de schrijfbaarheid van het kamersysteem niet stellen.

De correspondentiestijl en de rapporteurstijl van het kamer systeem, verschillen wezenlijk doordien de klinkers in den vorm van het woord zelf worden opgenomen en dat levert een bezwaar op bij het aanleeren en toepassen omdat men op die wijze leeren moet een woord op 2 verschillende wijzen te schrijven.

In phonographie worden de klinkers afgescheiden van de medeklinkers behandeld, en daardoor is de kortste stijl niet wezenlijk verschillend van den meer volledigen vorm, den v»rm voor de correspondentie, al behoeven ook daar lang niet altijd de klinkers en dan nog zelden of nooit alle klinkers te worden aangebracht.

Indien het vorenstaande iets mocht bijdragen den lezer eenig denkbeeld van het wezen der Stenographie te geven, dan is het doel van den schrijver bereikt.

ERRATA.

Pag. 1. Voor »number" te plaatsen »moderate."

» 6. In het alphabeth moet nog als teeken voor r worden opgenomen , » 6. Het teeken voor «Ier1 geldt ook voor »laar." » 38. Voorbeeld- 56) «aanhechtsel" moet zijn «aanhechting." > 54. Les IV moet zijn XI.

Sluiten