Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt dan het reeds van nature is. Want een zeer onmiddellijk gevolg hiervan is »datdewèlvolbrachte s'.tudie voor Indisch ambtenaar (sit venia verbis) geen waarborg geeft voor het verkrijgen der daarmede beoogde plaatsing in 's Lands dienst, terwijl die studie uit hoofde van haar zeer speciaal karakter geen andere carrière opent en dus minstens drie jaren heeft doen verloren gaan op een leeftijd die dienen moet tot voorbereiding voor het verkrijgen van eene maatschappelijke positie".

Als men nu weet dat het de bedoeling der regeling van 1864 is geweest om het Diploma van wèlafgelegd groot ambtenaarsexamen te doen zijn een radicaal, dat wel geene plaatsing waarborgt, maar niettemin daarop recht geeft, dan staat men eenvoudig versteld van de practijk die voorbeelden genoeg kent van candidaten, welke tot driemaal toe flat radicaal behaalden, ja, zelfs afgewezen moesten worden nadat zij reeds een paar malen geslaagd waren. Waarom heeft men er nooit over gedacht om degenen, die het diploma verwierven, eenvoudig op eene lijst te zetten waaruit de Minister van Koloniën naar gelang der behoefte eene keuze kon doen met inachtneming van stellige voorschriften, o. m. wat betreft den leeftijdsgrens? Het antwoord hierop ligt voor de hand. Men stelde blijkbaar op het Plein al bitter weinig vertrouwen in de uitkomsten der Delftsche studie, en wetende dat deze in niet veel anders bestond, dan het inpompen van klanken en feiten, was men er begrijpelijkerwijze op bedacht om rekening te houden met de mogelijkheid (en wel de zeer groote) dat er na een jaar van al die kennis bitter weinig zou zijn overgebleven. Dat de Minister onder zulke omstandigheden uit den treure telkens nieuwe examens eischte,

Sluiten