Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

militie-officier zal gezamenlijk plaats hebben in een of meer daartoe door Onzen Minister van Oorlog aan te wijzen garnizoenen en oefeningskampen, gedurende het tijdvak van 1 October tot en met half Juni daaraanvolgende.

Artikel 6.

Gedurende het in artikel 5 genoemde tijdvak kan aan de adspiranten de rang van korporaal en van sergeant worden verleend, naar door Onzen Minister van Oorlog

te stellen regelen.

Tegen het einde van het tijdvak in artikel 5 genoemd, wordt examen afgelegd voor den rang van vaandrig.

Het programma voor dat examen, zoomede de regelen volgens welke het zal worden gehouden en het tijdstip waarop het geëindigd moet zijn, zullen door Onzen Minister van Oorlog worden vastgesteld.

Artikel 7.

In den rang van vaandrig wordt gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September, volgende op de aanstelling als zoodanig, uitsluitend practische dienst verricht en zulks zoowel ter voltooiing van de practische vorming, als ter beoordeeling van de practische geschiktheid van den adspirant voor den rang van militie-tweede-luitenant.

Na afloop van dezen termijn worden de adspiranten, in afwachting van eene eventueele benoeming tot officier, in het genot van verlof gesteld.

Artikel 8.

Onze Minister van Oorlog kan, onder de voorwaarden door hem vast te stellen, den adspirant-militie-officier, die aan het examen, in artikel 6 bedoeld, niet voldaan heeft, vergunnen dat examen in zijn geheel of wel gedeeltelijk andermaal af te leggen.

Artikel 9.

De adspirant-militie-officier beneden den rang van vaandrig die:

a. bij de opleiding onvoldoenden ijver aan den dag legt;

Sluiten