Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Toehoorders,

Ik heet U van harte welkom in dit fraai gebouw, opgericht, om de vertegenwoordiging der mineralogisch-geologische wetenschap aan onze akademie op even waardige wijze mogelijk te maken, als bij hare zusterwetenschappen reeds sedert meer of minder langen tijd het geval is. Het is een kostbaar geschenk, dat de Hooge Regeering aan onze akademie heeft gegeven met deze wetenschappelijke inrichting van onderwijs en onderzoek, een nieuw bolwerk, dat zich sterk en krachtig moge toonen in den edelen wedstrijd der meest internationale wetenschap, tevens als fraai monumentaal gebouw een sieraad der ontmantelde stad Groningen.

Hulde aan H. M. onze geëerbiedigde en beminde Koningin, in wier eerste regeeringsjaar dit gebouw verrees, Hulde aan haar en Z. K. H. den Prins-gemaal, in wier eerste huwelijksjaar de voltooiing en opening van dit instituut valt!

Het is gebruik, dat bij de opening eener nieuwe akademische inrichting door haren directeur eene toespraak wordt gehouden. Dit geett mij de gewenschte gelegenheid, om U nader bekend te maken met deze inrichting wat betreft hare wording, omvang en inhoud, daar zij in meer dan één opzicht exceptioneel is. Nieuwe akadeinische laboratoria ziet men meestal verrijzen kort na de nieuwe bezetting van leerstoelen , zoo als ook hier te Groningen in den loop der laatste 24 jaren meermalen het geval is geweest. Dat verschijnsel is zeer gemakkelijk te verklaren. Wie eene meer of minder lange reeks van jaren als directeur aan het hoofd van een laboratorium of instituut heeft gestaan, zal mettertijd zelf aan de gebreken van die inrichting zoo gewoon zijn geraakt, dat

l*

Sluiten