Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurt, nadat veertien dagen zijn verloopen sinds de in de vorige paragraaf bedoelde waarschuwing tot den overtreder is gericht of gezonden, dan zegt hy dezen schriftelyk aan, dat het kind ambtshalve als leerling eener lagere school wordt ingeschreven, dat daarmede de administratieve behandeling zyner overtreding is afgesloten, en dat hij bij niet nakoming zyner verplichting, om te zorgen voor geregeld schoolbezoek, te dier zake voor den strafrechter zal worden vervolgd.

§ 4. Te gelyker tyd geeft hij van de in de vorige paragraaf bedoelde aanzegging kennis aan de commissie tot wering van schoolverzuim, die na de ontvangst dezer kennisgeving zoo spoedig mogelijk zorg draagt, dat het kind ambtshalve als leerling eener lagere school wordt ingeschreven. By de keuze der school wordt met den wenscli van den belanghebbende, indien daarvan blijkt, zooveel mogelijk rekening gehouden.

Yan de ambtshalve insehryving wordt aan den arrondissements-schoolopziener en aan den volgens artikel 1 aansprakelijken persoon kennis gegeven, met vermelding van de school en van het tijdstip, waarop het kind als leerling wordt geplaatst.

Ten aanzien van een kind, dat ambtshalve op eene school is ingeschreven, geldt de voor die school bestaande regeling omtrent de heffing van schoolgeld.

Zie art. 33.

Aan de memorie van beantwoording van het voorloopig verslag 2e Kamer is, betreffende de artt. 20 en 21, zooals ze nader werden voorgedragen , het volgende ontleend:

„Tegen beiderlei soort van overtreding (abso-

Sluiten