Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slang. Want de andere straffen (zooals wij zullen zien) zijn terechtwijzend, en opgelegd met het doel om tot berouw te leiden, maar in deze ligt niets van dien aard. Maar het is twijfelachtig, tot wien de woorden worden gesproken, tot de slang of tot den duivel. Wel heeft Mozes verhaald, dat de slang een listig en sluw dier was ; toch staat het vast, dat toen Satan het toelegde op 's menschen verderf, zij aan diens bedrog en kwaadwilligheid onschuldig is geweest. Daarom verklaren velen deze geheele plaats beeldsprakig ; en de spitsvondigheden, die door hen worden uitgedacht, zijn vermakelijk. Maar wanneer zij alles meer van naderbij onderzoeken, bemerken de lezers, die met gezond verstand begaafd zijn gemakkelijk, dat de woorden gemengd zijn. Immers, God spreekt de slang zoo aan, dat de slotrede op den duivel betrekking heeft. Schijnt het iemand ongerijmd toe, dat het stomme dier straf ontvangt voor eens anders bedrog, de oplossing ligt voor de hand. Daar zij toch was geschapen ter wille van den mcnsch, werd zij niet zonder reden vervloekt, sinds zij zich gekeerd had tot zijn verderf. En door deze straf wilde God toonen, hoe hoog Hij 's menschen zaligheid schat: op dezelfde wijze als een. vader het zwaard vervloekt, waarmee zijn zoon is gedood.

En hier moet in aanmerking genomen worden niet alleen, welke macht God bezat over Zijne schepselen, maar ook tot welk einde Hij ze schiep, gelijk ik vroeger heb gezegd. Want de billijkheid van het Goddelijk oordeel hangt af van de natuurlijke orde, die Hij had gesteld, zoodat het niet gelijk staat met eene blinde wraakneming. Evenzoo worden de goddeloozen naar het eeuwige vuur verwezen met hunne lichamen, die schoon ze uit zichzelf geene beweging hebben, toch de instrumenten zijn om het kwaad te volvoeren. Zoo wordt aan 's menschen handen toegeschreven, het misdadige, dat hij zelf heeft gepleegd, en worden zij daarom besmet geacht, schoon zij toch zichzelve niet bewegen, dan in zooverre dat zij, aangedreven door eenen verkeerden hartstocht, volbrengen, wat door deze is voorgenomen. Naar deze wijze van spreken wordt van de slang gezegd, dat zij heeft gedaan 't geen de duivel door haar heeft verricht. Maar indien God 's menschen ondergang zoo zwaar heeft gewroken op een redeloos dier, veel minder heeft Hij Satan, den bewerker van 't geheele kwaad gespaard, hetgeen uit de sluitrede nog duidelijker zal blijken.

Sluiten