Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Zie uwe dienstmaagd. Uit Abrams antwoord blijkt, hoe groot zijne wellevendheid en bescheidenheid geweest is. Hij twist niet met zijne vrouw, en hoewel hij het volste recht had, verdedigt hij dit toch niet hardnekkig, maar zendt de hem gegeve:ie vrouw uit eigen bsweging terug.

Om vrede te krijgen, geeft hij dus zijne echtelijke en vaderlijke liefde prijs. Want als hij Hagar aan de willekeur van hare vijandige meesteres overgeeft, zorgt hij niet voor haar, als zijne vrouw en verwaarloost hij eenigermate het kind, dat in haar ontvangen was. Ongetwijfeld was hij zoo kalm en zacht in het dragen van den toorn zijner vrouw, omdat hij gedurende zijn geheele leven haar inschikkelijk bevonden had. Het was eene bijzondere deugd, zijn gemoed bij zulk eene groote krenking te beteugelen. Doch de vraag kan hier worden opgeworpen, hoe de zorg voor het gezegende zaad uit zijn gemoed kon verdwijnen. Hagar is zwanger ; hij hoopt, dat uit haar het zaad zal voortkomen, waarin het heil der wereld is beloofd. Waarom stelt hij niet Saraï bij haar ten achter en wijdt hij niet aan haar zijne liefde en zorg ? Hieraan zien wij, dat alle gedachten der menschen verdwijnen en in rook opgaan, zoodra hun eene zeer zware verzoeking ten deel valt. Hij had de vrouw tegen Gods bevel genomen en meende, dat de zaak goed en wel was afgeloopen, toen hij zag, dat zij zwanger was. Reeds gaf hij toe aan dwaze trotschheid, toen plotseling een strijd ontstond, waarin hij verstand te kort kwam, en zijne geheele verwachting wegwerpt, of althans vergeet. Zoo moet het ons gaan, als wij iets aanvangen tegen het Woord Gods; bij de eerste de beste aanleiding tot vrees wankelen onze gemoederen, want onze eenïge vastigheid is, dat wij God tot leidsman hebben. Intusschen ontdoet God het geloof Zijns knechts van het verkeerde, want door zijn eigen verzinsel en dat zijner vrouw te vermengen met het Woord Gods, had hij het als 't ware verstikt. Opdat het dus weer helder zou uitstralen, wordt deze uitwas er van afgesneden. Zoo stelt de Heere Zich tegen onze verkeerde plannen, en aldus roept Hij ons bij nalatigheid tot bezinning.

De belofte, die gegeven was, luidde eenvoudig : „Ik zal uw zaad zegenen." Een toevoegsel van Saraï was het, dat slechts een ondergeschoven zaad zou geboren worden uit Hagar. Dit slijk van menschelijke wijsheid, waardoor de belofte was verminkt, moest verwijderd worden, opdat Abram geen ander

Sluiten