Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootc moeilijkheid zich opdoet, of zelfs zoodra Hij spreekt, die verkeerde gedachte in ons op : „hoe zal dat geschieden, wat Hij belooft ?" Door zoodanige moeilijkheden laten wij ons verschrikken, zoodat wij Zijne macht buitensluiten, welks begrip duizende werelden te boven gaat. In 't kort, wie niet meer van God verwacht, dan zijne zinnen kunnen omvatten, doetGodhet grootste onrecht aan. Het Woord God moet met macht worden verbonden. Want niets is meer onbeschaamd, dan te vragen, wat kan God, met terzijdestelling van Zijnen wil. Aldus storten zich de Roomschen in eenen diepen afgrond, als zij twisten over de absolute almacht Gods. Als wij dus niet in ongerijmde dwaasheden willen ingewikkeld worden, moet dit woord als een lamp ons voorlichten, dat Zijne macht en wil onderling in een vast verband staan.

Deze regel schrijft ons ook de Apostel voor als hij zegt: ,,ik ben zeker overtuigd, dat Hij, die het beloofd heeft, ook machtig is, het te volbrengen. Rom. 4 vs. 21. Andermaal herhaalt thans de Engel de belofte, dat hij omstreeks den tijd des levens, of des levenden, zou komen, d. i. in het volgende jaar, als de tijd van het baren zou gekomen zijn.

15. E11 Sar ah loochende het. Dit is eene tweede zonde van Sarah, dat zij haar lachen met een leugen tracht te verbergen en te bedekken. Toch was die verontschuldiging geen teeken van hardnekkige kwaadwilligheid, gelijk hypocriten uitvluchten te baat plegen te nemen, om tot den einde toe zichzelven gelijk te blijven. Sarah's gemoedstoestand was geheel anders. Want zoodra zij berouw kreeg van hare eigene dwaasheid, is zij zoo bevreesd, dat zij ontkent gedaan te hebben, wat volgens haar gedachte aan God moest mishagen. En hieruit kunnen wij zien, hoe groot het bederf onzer natuur is, als die de vreeze Gods, de voornaamste van alle deugden, tot eene ondeugd doet ontaarden. Voorts merke men op vanwaar de vrees kwam, die volgens Mozes, Sarah's gemoed plotseling heeft bevangen, n. 1. doordat God hare verborgene zonde had ontdekt. Wij zien dus, dat Gods Majesteit, als zij ernstig door ons wordt beseft, alle nalatigheid uit ons verdrijft. Voornamelijk worden wij echter tot dat besef gedrongen, als God Zijn Rechterstoel bestijgt en onze zonden in het licht stelt.

Geenszins, maar gij hebt gelachen. De Engel twist niet met vele woorden, doch snijdt kortweg de leugenachtige ont-

Sluiten