Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk verschillend verklaard. Het begin levert geene moeilijkheid op. Abimelech had aan Sara duizend zilverlingen gegeven, en nu verklaart hij die aan Abraham te hebben gegeven opdat zijne mildheid niet in verdenking zou komen. Door hem zoo eervol te onthalen, verklaart hij, dat Abrahams vrouw niet als eene overspelige moest beschouwd worden.

Doch hetgeen volgt is niet zoo duidelijk: „Hij zal U een deksel zijn". Vele uitleggers laten dit slaan op het geschenk ; doch mij komt het voor, dat de Joden dit ten onrechte doen ; want bij gemis van het onzijdig geslacht, nemen zij het vrouwelijk geslacht daarvoor in de plaats. Mozes wijst hier veel meer haren echtgenoot aan, en deze zin past het best. Want Sara ontvangt de les, dat de man, waaraan zij was verbonden, gelijk was aan een deksel, waarmee zij zich moest beschermen, opdat zij niet ten prooi zou worden van vreemden. Paulus noemt deksel, hetgeen de vrouw op het hoofd draagt, tot teeken van onderwerping. 1 Cor. 10 : 10. Dat dit slaat ook op ongetrouwden, omdat het geheele geslacht daartoe is verordineerd. Doch het geschikst en in meest eigenlijken zin past dit op vrouwen, die aan mannen zijn verbonden, omdat zij door de ordening van het huwelijk zelve als het ware bedekt zijn. Aldus verklaar ik dit: „Zoo gij een man mistet, zoudt gij bloot staan aan vele gevaren, maar wijl God een bewaker uwer eerbaarheid over u heeft gesteld, zoo past het u, onder zijne hoede te schuilen. Waarom dus hebt gij u uit eigen beweging ontbloot ?" Deze berisping was wettig, dat Sara door te ontkennen, dat zij onder de macht was van eenen man, zich van den goddelijken bijstand had ontbloot. Ook dit stuk verdraaien de uitleggers. Mij schijnt dit toe de oorspronkelijke zin te zijn, dat de Heere heeft toegelaten, dat Sara door een goddeloos koning werd beschuldigd, opdat Hij haar des te grooteren eerbied zou inprenten.

Want op den persoon, die spreekt, legt Mozes den meesten nadruk, immers het was schandelijk, dat de moeder der geloovigen door zulk een leermeester moest worden berispt. Anderen meenen, dat Mozes hier wijst op de uitkomst, dat zij, door dit voorbeeld onderricht, heeft geleerd zich later anders te gedragen. Doch het is waarschijnlijker, dat Mozes de genoemde manier van terechtwijzing heeft willen aanduiden, omdat,

Sluiten