Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Hoofdstuk I. Algemeene Inleiding [blzz. 1—20].

§ i. Staatszorg'. Rechtsorde (blz. 1) — § 2 Rechtsnormen en hare sanctie (hlz. 2) — § 3. Subjectief en Objectief Strafrecht. Het laatste steeds geregeld bij wetsbepalingen, (blz. 3). — § 4. Wetgevende autoriteiten voor Ned. Indië; hare bevoegdheid ten opzichte van elkaar (blz. 5). — § 5. Onderscheiding der inwoners van Ned. Indië (blz. 6). — § 5. Verhouding der verschillende wetsbepalingen tot elkaar (blz. 7). — § ?• Rechtssysteem. Rechtsstudie (blz. 9) — § 8. Rechtssysteem en Codificatie (blz. 10). — § 9. Publiek-en privaatrecht; materieel- en formeel recht (blz. 10.)— § 10. Materieel strafrecht. Algemeen en bijzonder gedeelte (blz. 11) — § 11. Bronnen van het Indische strafrecht (blz. 12). — § 12. De verschillende vormen der strafbepalingen (blz. 13). — § 13. Algemeene leerstukken (blz. 15.) — § 14. Uitlegging van wetsbepalingen in het algemeen (blz. 15). — § 15. De toelichtingen op de Indische strafwetboeken (blz. 17). — § 16. De redeneering naar analogie, en a contrario (blz. 17.) — § 17. Strikte uitlegging v. strafbepalingen (blz. 18). — § 18. Criminologie en strafrechtswetenschap. Hulpwetenschappen (blz. 19). —

Hoofdstuk II. Kort historisch Overzicht. — Invoerings- en Overgangsbepalingen. -— Omvang van de werking der Strafwet naar den tijd en naar de plaats. — Uitlevering van vreemde misdadigers. [blz. 21—42],

§ 19. Bronnen van het strafrecht vóór het jaar 1866 (blz. 21). — § 20. Strafrechtsbronnen vóór 1873 speciaal voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen (blz. 23). — § 21. De totstandkoming der geldende strafwetboeken en Alg. Politiestrafreglementen (blz. 24;. — § 22. Het nieuwe Stwb. v. Eur. en het Ontwerp Swb. v. Inlanders (blz. 25). — § 23. Hoofdindeeling van het Swb. I. en het Ontwerp (blz. 26). — § 24. Begrip van Invoerings- en Overgangsbepalingen (blz. 27). — § 25. Invoeringsbepalingen van het Stwb. Inl. (blz. 28). — § 26 Overgangsbepalingen van het $wb. Int, —

Sluiten