Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omvang' v. d. werking der strafwet naar den tijd (blz. SO). — § 27. Omvang' v. d. werking der strafwet naar den tijd volgens Ontw. (blz. 32). — § 28. Algemeene theorie omtrent den Omvang v. d. werking der strafwet naar de plaats (blz. 38). § 29. Begrip van Indisch ingezetenschap. Nederlanderschap (blz. 35). — § 30. Omvang v. d. werking der Ned. Indische strafwet naar de plaats, volgens geldend recht (blz. 36). — § 81. Omvang v. d. werking der Ned. Intl. strafwet naar de plaats volgens Ontw. (blz. 38). — § 32. Uitlevering v. vreemde misdadigers (blz. 40). --

Hoofdstuk III. Het Strafstelsel (blz. 43—79).

§. 33. Begrip en doel der straf. Vereischten voor een doelmatig strafstelsel (blz. 43). --.§ 34. Toetsing van het strafselsel van Swb. en Ontw. aan het voorafgaande (blz. 44). — § 35. Onderscheid tusschen straf en daarop gelijkende maatregelen (blz. 45). — § 36. Overzicht van het strafstelsel Swb. I (blz. 47). — § 37. De doodstraf (blz. 49). — § 38. Algemeene opmerkingen betr. de arbeidstraffen (blz. 50). — § 39. Bijzondere bepf. betr. de persoon der veroordeelden (blz. 51). — § 40. De plaats van het ondergaan der straf (blz. 52). — § 41. Bijzondere gevolgen, aan verschillende strafsoorten wettelijk verbonden (blz. 53). — § 42. Onderscheiding der gevangenissen (blz. 55). — § 43. Regeling- v. h. gevangeniswezen. Het toezicht over de gevangenissen (blz. 56). - - § 44. Cipiers (blz. 58). § 45. Kategorieën v. gevangenen (blz. 59). - § 46. Hygiënische maatregelen, enz. (blz. 60). § 47. Regeling van den arbeid (blz. 60). § 48. Hervorming van de wijze \an tewerk-stelling (blz. 62). -- § 47. Tuchtmaatregelen in de gevangenissen (blz. 63). — § 50. Karakter der 'geldboete. Dwangmaatregelen tot betaling en subsidiaire straf (blz. 64). — S 51. Stelsel onzer wetgeving vóór 1898 (blz. 66). — § 52. Stelsel onzer wetgeving sedert 1898 (blz. 67). — §53. Bepalingen in verband met het burgerrechtelijk karakter der geldboetestraf, alsmede der straf van verbeurdverklaring (blz. 69). § 54. Boeten, bedreigd in fiscale verordeningen (blz. 70). — § 55. Behandeling A an liscale overtredingen (blz. 72). — § 56. Ontzetting v. bepaalde rechten, en verbeurdverklaring v. bepaalde goederen (blz. 74). — Overzicht van het strafstelsel van het ontwerp § 57. Algemeen Overzicht. De. Hoofdstraffen volgens Ontwerp (blz. 76). — § 58. Bijkomende straffen volgens Ontw ei p (blz. 78). —

Hoofdstuk IV. Over delicten in het algemeen. De voornaamste onderscheidingen der delicten, (blz. 80 101.)

§ 59. Algemeene Opmerkingen. Qualificatie, elementen v. h. delict (blz. 80). — § 60. Subject v. h. delict. Wijze van norms- of delictsbepaling (blz. 81.) § 61. De onrechtmatigheid v. e. delict. Omstandigheden die elementen v. e. delict vormen- (blz. 83). — § 62. Rechtvaardigings- en strafuitsluitingsgronden (blz. 85). — § 63. Bijkomende voorwaarden van al dan

Sluiten