Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKORTINGEN.

A. B. beteekent: Algemeene Bepalingen van wetgeving voor

Nederlandsch-lndië.

a. of art. „ artikel.

artt. „ artikelen.

Bepp. Swg. „ Bepalingen ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, welke eene dadelijke voorziening vereisohen (Sbl. 1848 110. 6).

B. W. „ Burgerlijk Wetboek.

C. P. ,, Code Pénal.

dwangarbeid i/k

„ b/k

' dwangarbeid resp. in en buiten den ketting

Gev. „ Reglement van orde en tucht onder de

gevangenen in Nederlandsch-lndië en tot voorloopige regeling van hun arbeid (Sbl. 1871 no. 78).

Gr. G. „ Grouverneur Generaal.

Gw. „ Grondwet voor het Koninkrijk der Neder¬

landen van 1887.

I. R. „ Inlandsch Reglement.

K. 15. „ Koninklijk Besluit.

in. m. „ mutatis mutandis.

Ned. „ Nederlandsch

Ov. r, Bepalingen omtrent de invoering van, en

den overgang tot de nieuwe wetgeving (Sbl. 1848 no. 10).

Ov. Swb. „ Overgangsbepalingen behoorende bij liet wetboek van strafrecht voor Inlanders.

Pol. I. „ Algemeen Politiestraf-Reglement voor de

Inlanders in Nederlandsch-lndië.

R. O. „ Reglement op de rechterlijke organisatie

en het beleid der justitie in Nederlandschlndië.

R. R. „ Reglement op het beleid der Regeering in

Nederlandsch-lndië (Regeeringsreglement).

Sluiten