Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 4. Wetgevende autoriteiten voor

Ned- '"die; hare

bevoegdheid ten opzichte van elkaar.

De bevoegdheid nu, om voor Ned.-Indië algemeen bindende bepalingen te maken hebben:

1 e s Rijks wetgever (Koningin met gemeen overleg der Staten-generaal, den Raad van State gehoord) krachtens art. 61 Grw.

de Koningin, krachtens hetzelfde Gw.-art. 3e de Gouverneur-generaal in overeenstemming met den

Raad van Ned. Indië, krachtens artt. 20 en 29 R.R. De door deze drie algemeene wetgevers vastgestelde bindende bepalingen worden algemeene verordeningen genoemd, U1 toetten, koninklijke besluiten en ordonnantiën van elkaar onderscheiden. In bovengenoemde volgorde zijn zij aan elkaar gesubordineerd; de lagere wetgever mag in het algemeen niet 'egelen hetgeen door dén hoogeren reeds geregeld is of aan dezen ter regeling is voorbehouden. Door plaatsing in het staatsblad van Nederlandsch-Tndiö in den voorgeschreven vorm w oi den de algemeene verordeningen afgekondigd; zij treden op Java en Madoera in werking op den 30en dag na dien der afkondiging, tenzij een andere datum daarvoor uitdrukkelijk 's ot nader wordt aangewezen (ait 31 R.R.). In het laatste

,-,e\al spreekt men van de invoering der algemeene verordening. ')

Behalve deze drie algemeene, kent Ned.-lndië nog twee soorten van locale wetgevers, t.w.:

f het hootd van gewestelijk bestuur, dat binnen zijn gewest geldende keuren en reglementen van politie mag maken; de locale raden, die binnen hun ressort geldende locale verordeningen kunnen vaststellen.

eze bevoegdheid der hoofden van gewestelijk bestuur berust °1' <U'' R-R-, nader uitgewerkt bij Sbl. 1858 nos. 1^ en 1$ ,|o. Sbl. looi no. 275; die van de locale raden op art. 12 e( entialisatiebesluit (Sbl. 1905 no. 137) jis. art. 48 v.v. Localeaden-ordonn. (Sbl. 1905 no. 181) en art. 68c R.R. Daarbij is aan deze locale Wetgevers ook de bevoegdheid toegekend om, niet inachtneming van bepaalde voorschriften, in hunne

ziin 'y../''1" , 'nl'oe,,in!/ kan van dien der afkondiginu ver verwijderd disrd ml, bv' het nieuwe Swb. Eur. reeds in Stbl. 1898 no. 175 afgekon- « " ' mAar wacht nog- steeds op zijne invoering. U

Sluiten