Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verordeningen en keuren straffen te bedreigen tegen de overtreding der door hen gestelde normen. Deze straffen kunnen slechts bestaan in: geldboete tot ten hoogste f' 100.—, gevangenisstraf tot ten hoogste 8 dagen, of (en dit slechts t. a. v. Inlanders en Vreemde Oosterlingen) „ten arbeidstelling aan de .publieke werken voor den kost zonder loon" tot ten hoogste drie maanden, een en ander met of zonder verbeurdverklaring van bepaalde goederen als bijkomende straf. Omtrent afkondiging en invoering dezer plaatselijke verordeningen gelden soortgelijke bepalingen als t. a. v. algemeene verordeningen zijn gemaakt, niet dien verstande dat de afkondiging geschiedt in de Javasche Courant.

§ 5. Onderschei- Deze algemeene en locale verordeningen, keuren en rogleding dar inwoners mouten van politie kunnen bestemd zijn voor alle kategorieën van Ned.-indie. V;^H jmvonors, of voor bepaalde.

De inwoners van Nederlandsch Indië worden nl. onderscheiden in Europeanen en Inlanders als hoofdgroepen, terwijl alle anderen behooren tot de met Europeanen, of de met Inlanders gelijkgestelde!). Laatstbedoelde groepen worden in bet algemeen onder de termen „Europeanen" resp. „Inlanders" begrepen, indien het tegendeel niet uitdrukkelijk wordt bepaald.

Wie Europeanen zijn, wie Inlanders, is eene quaestie van ras, en wordt door de wet niet nader bepaald. Wél bepaalt de wet (art. 109 R. R.-), ') wie tot de gelijkgestelden behooren, evenwel op niet zeer duidelijke wijze. Volgens de heerschende opvatting behooren van degenen,'die noch Europeaan, noch Inlander zijn, de navolgende personen tot de met Inlanders gelijkgestelden (I 'reemde Oosterlingen):

ff. alle Arabieren, Mooren, Chineezen;

b. alle andere Mahamedanen en heidenen, behalve de .Japanners.

Alle anderen, dus ook alle Japanners (sedert 1899), worden onder de met Europeanen gelijkgestelden gerangschikt. Bovendien kunnen Inlanders en Vreemde Oosterlingen bij ordonnantie uitdrukkelijk tot laatstbedoelde kategorie worden gebracht,

') Dit art. is onlangs aanmerkelijk gewijzigd; maar liet nieuwe art. 109 R.R., te vinden in Sbl. 1907 110. 205. moet nog nader worden ingevoerd. Dit zal waarschijnlijk in de eerste jaren nog weJ niet gebeuren; voorat' moeten verscheidene, met deze wijziging in verband staande alg. verordeningen in liet leven worden geroepen.

Sluiten