Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toelichting der ontwerpen voor onze nóg gekiende strafwetboeken, alsook met die op het ontwerp voor een nieuw Swb. Eur. (reeds afgekondigd in 1898, Sbl. 110. 175) en op het Ontw. Stwb. Inl. ')

De geldende strafwetboeken zijn niet veel meer dan omwerkingen van den Code Pénal van 1810; voorde verklaring ervan kan vergelijking met den Franschen tekst van veel nut zijn. Ten aanzien der punten, waarin deze wetboeken afwijken zoowel van den C. P. (zooals deze in 186ü in Nederland gold), als van elkaar, vindt men in bovenbedoelde toelichtingen de noodige opheldering. Het nieuwe Swb. Eur. 2) en het Ontw. Swb. Inl. steunen op het sedert 1886 in Nederland van kracht zijnde strafwetboek, zoodat de wordingsgeschiedenis hiervan ook voor de verklaring van onze aanstaande strafwetboeken van het meeste gewicht is.

§ 16. De rede- Het komt herhaaldelijk voor, dat men op eenig geval de neeri"g naar wet (in algemeenen zin bedoeld) heeft toe te passen, terwijl " 'pont*'/ T eeiu' bepaalde regeling voor dat geval in de geheele wetgeving niet te vinden is, daarentegen wel regelingen voor soortgelijke (analogische) gevallen. Men is alsdan meer dan ooit verplicht, het geval in het geheele systeem der wetgeving te passen, en na te gaan, hoe dit volgens het systeem der wet moet worden opgelost.

Stel b.v. dat men op geval a de wet moet toepassen; men vindt hiervoor echter geene regeling in de wet, wèl echter voor het soortgelijk geval b. Twee redeneeringen zijn alsdan mogelijk. Vooreerst die naar analogie, luidende: „omdat de wet b aldus geregeld heeft, moeten wij veronderstellen dat zij ook het soortgelijk geval a op dezelfde wijze geregeld zou hebben, indien zij dit uitdrukkelijk geregeld had; nu dit niet is geschied, pas ik de bestaande regeling voor b analogisch toe op geval a' .

i) Zie: „Wetboek van strafregt voor Ned-lndië, wetboek voor de Europeanen, gevolgd door de memorie van toelichting. Met aanteekeningen door mr. A. At De Pinto" 's Gravenhage, 1866.

„Wetb. v. straft-, v. Inl: enz. gevolgd door eene toelichtende memorie' door mr. T. H. DS,rk,inderen. Batavia, 1885, 2e druk.

„Ontw. v. e. Wetb. v. strafr. v. d. Europeanen in Ned. Indië, met memorie van toelichting", 's Gravenhage, 1891.

„Ontwerp v. e. Wetb. v. Strafr. v. d. Inlanders in Ned. Indië, met memorie van toelichting." Zonder jaartal; uitgegeven door de Ned. Ind. regeering.

») Dit Wb. is nog niet in werking getreden,

Sluiten