Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stwb. Inl. gepleegd, doch eerst daarna berecht wordt (natuurlijk alleen in het geval het een onderwerp betreft, waarin oude en nieuwe wetgeving beide voorzien, ten aanzien waarvan de oude wetgeving derhalve als vervallen moet worden beschouwd.; Oppervlakkig zou men meenen, dat deze vraag thans wel geen praktisch belang meer zal hebben. En zóó eng als, in navolging van den wetgever, de vraag hier is gesteld, heeft zij dan ook werkelijk geenerlei belang meer. De wetgever heeft echter vergeten, dat dergelijke vraag zich ieder oogenblik kan voordoen in het geval dat er, niet alleen in het Stwb., maar in welke andere verordening of wetsbepaling van strafrechtelijken aard ook, eenige wijziging of aanvulling wordt aangebracht. Bovendien geldt het niet alleen, te weten welke straf moet worden opgelegd, maar ook, welke andere bepalingen van algemeenen aard moeten worden toegepast, die van de oude of die van de nieuwe wet (bv. ten aanzien van deelneming, poging, verzwarende en verzachtende omstandigheden, uitsluiting der strafbaarheid, enz.) De vraag moet dus belangrijk ruimer worden gesteld; nu dit door onzen wetgever niet is geschied, moet art. 1 Ov, Swb. casu quo analogisch worden toegepast.

•Bij de beantwoording der vraag, welke ons thans bezighoudt, dient vooral in het oog gehouden te worden, dat t. a. v. strafrecht niemand anders dan de Staat een subjectief recht kan hebben. Deze nu heeft in elk gegeven geval zijn recht om te straffen verkregen op het tijdstip dat alle door het objectieve recht daartoe vereischte voorwaarden vervuld zijn. De op dat tijdstip geldende wetsbepaling zou dan, ook wanneer zij intusschen was vervangen door eene nieuwere, van toepassing zijn.

Geheel in overeenstemming hiermede bepaalt art. 1 Ov. Swb. dan ook, dat t. a. v. delicten, gepleegd vóór de invoering van het Swb. I., de straffen worden toegepast die daartegen zijn bedreigd ten tijde dat de delicten zijn bedreven. Maar, voegt het 2e lid eraan toe, mocht de door het Swb. bedreigde straf lichter zijn, zoo zal deze worden toegepast. Hiermee doet de Staat dus ten voordeele van den dader gedeeltelijk afstand van zijn verkregen recht; in plaats van de verdiende zwaardere straf, wordt de lichtere toegepast. Deze bepaling wordt

Sluiten