Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thuis; het is zeer de vraag of deze artt. wel voor toepassing (en dan alleen door den burgerlijken rechter) vatbaar zijn; ze zijn ni tallor nooit in werkelijkheid toegepast geworden. Art. -577 Stwb. I. heeft dit eigenaardige, dat het den rechter verbiedt om in de daar genoemde gevallen eene som van meer dan '/4 der toegebrachte schade als boete op te leggen. Vergelijk nog a. 120 Stwb. I.

Verder houdt art. 23,2e lid Stwb. I. eene bepaling in omtrent schadevergoeding, die ook tot het gebied van burgerlijk recht behoort, nl. dat de schadevergoeding, waartoe de dader dooiden burgerlijken rechter mocht zijn veroordeeld wegens het delict, waarvoor hem geldboete al dan niet met verbeurdverklaring is opgelegd, preferent is boven die geldboete en verbeurdverklaring.

2C In de tweede plaats bestaan er dwangmaatregelen, die öt van burgerrechtelijken, öf van publiekrechtelijken aard zijn, en veel op straf gelijken, maar niet anders beoogen dan een onwillige tot nakoming van zijne verplichting te dwingen. Hiertoe behoort b.v. de lijfsdwang, eene vrijheidsberooving, dienende om een schuldenaar tot betaling eener burgerrechtelijke schuld, en in sommige gevallen ook eener gelboete, te dwingen. Hiertoe behooren mede het voor den rechter brengen en het gijzelen van een onwilligen getuige (artt. 251, 252 I. R.).

3<' Verder vormen ook preventieve politiemaatregelen, die uitsluitend het voorkomen van kwaad beoogen, geene straf. Hiertoe behooren b. v. de vernietiging van voorwerpen, die tot liet plegen van een delict hebben gediend (art. 7 Stwb. I.); de verwijdering van rustverstoorders op een terechtzitting (art. 413 I. R.); de politieke uitzetting en interneering (artt. 45 vv R, R.).

4' Tuchtmaatregelen of disciplinaire straffen zijn vooral van eigenlijk gezegde straffen te onderscheiden, omdat zij nog het meest van allen erop gelijken. Disciplinaire straffen toch vormen werkelijk straffen; zij beoogen echter niet de handhaving der algemeene rechtsorde, maar dwang tot plichtsvervulling binnen een bepaalden kring. Zij vallen geheel buiten het strafrecht, en zijn veelal zelfs niet wettelijk omschreven. Zoo b.v. oefenen de ouders en voogden een niet wettelijk

Sluiten