Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden zijn aan den dwangarbeid buiten den ketting, welke haar opgelegd is ter vervanging van dien in den ketting (art. 20 Swb. I.)

Van de bij andere wettelijke bepalingen aan de vier zwaarste straffen verbonden gevolgen noemen wij sléchts, behalve het in de voorlaatste noot bedoelde geval, het verlies van verschillende burgerlijke en militaire eeroteekenen, zooals die der Nederlandsche leeuw, der militaire Willemsorde, der medaille voor moed en trouw, enz. Zie o. a. Stbl. 18:!;» no. 44, 1834 no. 13; 1839 no. 27; 1869 no. 41; 1877 no. 241.

Ook aan minder zware vrijheidstraffen zijn bij verschillende wettelijke bepalingen min of meer onaangename gevolgen verbonden. Zoo kan veroordeeling tot vrijheidstraf ot zwaardere straf —behalve die, welke ter vervanging van geldboete of wegens eene politieovertreding is opgelegd—aanleiding geven tot ontheffing van het lidmaatschap van een localen raad (Stbl. 1905 no. 137 a. 7); terwijl zij volgens a. 8 Stbl. 1907 no. 212, zonder restrictie, een grond kan opleveren tot ongeschiktheid voor de waarneming van het ambt van desahoofd. Verder zij nog gewezen op Stbl. 1905 no. 528, waarbij bepaald is, dat een ten laste der Indische geldmiddelen gepensionneerde, gegageerde of onderstand genietende Inlander, die tot krakal voor drie maanden of zwaardere straf veroordeeld is, gedurende zijn straftijd (of den tijd, dat hij zich door vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt) het genot van zijn pensioen, gagement of onderstand zal missen. Daarover kan de Gr. (1. beschikken ten behoeve der naaste betrekkingen van den veroordeelde, of ook van dezen zeiven nadat hij zijn straf heeft ondergaan, maar alsdan tot ten hoogste de helft van liet pensioen enz.

§ 42. onder- gevangeniswezen.

leiding der ge- De gevangenissen in Ned.-Indiö worden in het algemeen Vangenissen. onderscheiden in: a. landsgevangenissen en b. districtsgevangenissen.

Wat vooreerst de districtsgevangenissen betreft, deze zijn van zeer eenvoudige constructie en dienen uitsluitend tot bewaring van voorloopig aangehoudenen en van doortrekkende gevangenen, op districtshoofdplaatsen waar politierol gehouden wordt, worden er ook politioneel gestraften in opgenomen.

Sluiten