Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbiedt.1) Worden zij niet, of te laat betaald, ontduikt men liaar op de eene of andere wijze geheel of gedeeltelijk, zoo lijdt de Staat schacle. De boeten, die óf op'niet tijdige dan wel valschë aangifte, óf op niet tijdige betaling der belasting gesteld zijn en veelal bestaan in eene percentsgewijze verhooging der te betalen rechten, verkrijgen daardoor veel overeenkomst met het burgerrechtelijk strafbeding.2) Hieronder verstaat men een beding, volgens welke de eene partij gehouden is, een vooraf vastgesteld bedrag bij wege van onderling overeengekomen straf aan de andere partij te betalen, indien zij eene verplichting niet, niet behoorlijk of niet op tijd nakomt. Zooals bekend, komt dit beding vooral in aannemingscontracten voor, en heeft het ten doel: ]e. om zooveel mogelijk de tijdige en behoorlijke nakoming der verbintenis te waarborgen, 2e. om tevens bij niet-behoorlijke of tijdige plichtsvervulling de daardoor berokkende schade goed te maken. Dit tweeledig doel maakt, dat het als „straf" bedongen bedrag meestal veel hooger gesteld wordt dan de waarde der vermoedelijke schade bedraagt.

Vandaar dan ook, dat de executie der betrekkelijke strafvonnissen resp. dwangschriften nog steeds op de bij artt. 328 v.v. I. R. bepaalde wijze plaats vinden, zooals wij in § 52 zagen.

Vele boeten, in fiscale verordeningen bedreigd, zijn evenwel als zuivere straf te beschouwen, en staan dan ook in geenerlei verband met verschuldigd recht; andere staan wel daarmede" in verband, maar dragen niettemin een zuiver strafrechtelijk karakter. Zie b. v. artt. 8 en 9 der in- en overschrijvingsordonnantie (Stbl. 1834 no. 27). Art. 8 bepaalt, dat het verzuim van overschrijving van een onroerend goed binnen 6 maanden, in geval overschrijvingsrecht verschuldigd is, beboet wordt met y, o van het verschuldigde recht voor elke maand verzuim met een maximum van vier maal het verschuldigd bedrag. Deze boete is als zuivere strafte beschouwen, ofschoon

•) Hierbij moet men vooral niet uit het oog verliezen, dat het slechts eene "gelfy'kenis, niet een gelyk zijn geldt.

2) De verschilpunten moet men daarom ook hierbij niet uit het oog verliezen. Zoo b.v. komt het strafb.eding vrijwillig door samenwerking van beide partijen, bij overeenkomst, tot stand, terwijl de boete bij fiscaal verordeningen eenzijdig door den Staat is vastgesteld. Het eene is zuiver privaat recht; het ander behoort tot het publiek recht, partijen zijn van elkaar gesubordineerd. Zie over het stralbeding artt. 1304 v. v. B. W.

Sluiten