Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,daaronder begrepen de op het verschuldigde, gevallen verhoogingen en boe„ten, voorzoover daarvoor geen bijzondere voorschriften zijn of nader , worden vastgesteld, geschiedt bij den dagelij kuchen rechter van den schul,denaar overeenkomstig de voor hem geldende voorschriften van Burger.. / fy'ke i -ech tsvm■der Ing.

„Onder de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boeten zijn dus ..niet, begrepen die welke als straf worden beloopen wegens de niet na-' ..koming van bij algemèene of plaatselijke verordeningen gegeven voor,schriften, zonder dat tevens recht, verschuldigd is."

De vraag, ot' eene bij fiscale verordening bedreigde boete voor den burgerlijken-, dan wel voor den strafrechter dient te-worden gevorderd, moet dus voortaan worden beantwoord naar het criterium, ot' al dan niet met die boete tevens recht verschuldigd is ')

l). De bijkomende straffen.

§ 56. Ontzetting Deze kunnen nimmer afzonderlijk, maar moeten steeds te-

». bepaalde rech- gelijk met eene hoofdstraf worden opgelegd. Zij zijn, zooals

ten, en verbeurd- , ■, , .. i • i / s» 'n i r • '

u reeds gezegd, van tweeerlei aard fa. 6 Swb. I.):

verklaring v. be-

paalde goederen Ontzetting ran bepaalde rechten en bevoegdheden, en wel

(a. 22 Swb. I.):

a. het -waarnemen ran alle openbare bedieningen of ambten, bedreigd vooral bij ambtsdelicten en andere delicten, door ambtenaren als zoodanig gepleegd;

,b. het, zijn van voogd of curator over vreemden;

c. het zijn van voogd of curator over eigen kinderen;

deze bijkomende straffen vindt b.v. toepassing bij koppelarij in a. 253 Swb. I., alwaar t. a. v. ouders nog eene bijzondere bijkomende straf is gesteld, bestaande in het verlies van alle rechten en voordeelen op den persoon en de goederen van hunne kinderen.

d. het afleggen van getuigenis onder eede in burgerlijke zaken, in geval van wraking;

e. het kiesrecht (bij kiesrechtdelicten).

De oplegging dezer bijkomende straffen, of een of meer ervan, is facultatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; zij

1) Waar boete als disciplinaire straf is bedreigd, behoort zij niet in het strafrecht thuis natuurlijk. Zij wordt alsdan óf door den burgerlijken rechter opgelegd, óf administratief afgedaan. Zie b.v. a. 62 comptabiliteitswet. a. 427 I. R., a. 421 Sv. 867 B. Rv. a. 192, 203 R. O. enz.

Sluiten