Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij elk delict hebben wij derhalve een objectief\ en een subjectief element te onderscheiden. Het objectief element wordt gevormd door alle uiterlijke bestanddeelen -van een delict: de gedragingen, hare gevolgen, de verschillende andere c. q. vereischte omstandigheden, het z.g.n. materieele feit', het geeft niet anders dan het causaal verband aan. Het subjectief element wordt gevormd door het schuldverband.

§65 Het Causaal ^et oorzakelijk of causaal verband tusschen twee feiten geeft verband, in het bij-te kennen, dat. het eene feit (de oorzaak) het andere (het zonder. gevolg) doet ontstaan. Het gevolg is dus steeds in tijd van de

oorzaak gescheiden, hoe onbeduidend en nauwelijks waarneembaar die tijdsduur ook moge zijn: ') de oorzaak gaat steeds het gevolg vooraf. Natuurlijk volgt hieruit volstrekt niet, dat alles, wat aan iets voorafgaat, daarvan ook de oorzaak moet zijn. Wil eenig feit als oorzaak van eenig ander feit beschouwd kunnen worden, zoo moet men daarvan kunnen aantoonen, dat het dit andere feit heeft tot stand doen komen, zoodat het laatste niet had kunnen gebeuren zonder het eerste; oorzaak van eenig feit kunnen wij dus in het algemeen noemen alles, 'rat niet weg te denken is, zonder dat ook dat feit, wegvalt.

Er gebeurt in de wereld niets zonder oorzaak; alles wat geschiedt, is als gevolg te beschouwen van eene reeks voorafgaande, en tevens als oorzaak van eene reeks opvolgende feiten. Men is gewoon, zulk eene onafgebroken rij van oorzaken en gevolgen te vergelijken met eene keten, waarvan immers de schakels zoodanig met elkaar verbonden zijn, dat elke daarvan alle voorafgaande aan alle volgende schakels verbindt ; en men spreekt alsdan van eene keten van oorzaken en gevolgen, van eene causale keten. Elk feit, hetwelk in de wereld plaats grijpt is dus te beschouwen als eene schakel eener causale keten; een delict derhalve bestaat steeds uit eene als schakel eener causale keten gedachte menschelijke gedraging.

Eene gedraging kan bestaan in een doen of in een laten, zooals bekend. Nu erkent iedereen, dat een doen, eene handeling dus, iets kan veroorzaken', maar zeggen velen — het is onmogelijk, dat een niet-doen de oorzaak van iets kan zijn; immers, hetgeen zelf niet is kan onmogelijk iets doen ontstaan.

') Men denke b. v. aan het toebreng'en van slagen of kwetsuren.

Sluiten