Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls gedwongen, om eenig bepaald oogmerk of eenige andere omstandigheid tot element van een delict te maken, daar de wetgever dit blijkbaar verzuimd heeft,— in het nieuwe strafrecht mag daarvan geen kwestie meer zijn. In het Ontw. zijn de delicten zoodanig omschreven dat alle voor de strafwaardigheid eener gedraging noodige elementen behoorlijk daarin te vinden zijn en geene aanvulling behoeven.

Aldus behoort dan ook eene goede strafwetgeving ingericht te zijn. Geenerlei omstandigheden, die buiten de omschrijving van het delict vallen, mogen alsdan op deszelfs aard eenigeh invloed uitoefenen. Zoo bv. de omstandigheid, dat de toerekeningsvatbare dader zich niet bewust is van de strafbaarheid ot wederrechtelijkheid zijner gedraging; of de omstandigheid, dat hij dooi' bepaalde motieven tot eenige gedraging geleid werd, of daarmede zekere oogmerken tracht te bereiken. Immers, de handhaving der rechtsorde door het Strafrecht mag niet afhankelijk worden gesteld van bijzondere inzichten des daders omtrent de wederrechtelijkheid van zekere gedragingen, noch van bijzondere motieven of oogmerken. Deze kunnen op de bepaling der strafmaat invloed uitoefenen, niet mogen zij den aard van een delict wijzigen of dezen zelfs bepalen: den wetgever alléén moet de bevoegdheid blijven voorbehouden te bepalen wat wél, wat niet delict zal zijn.

Hierbij behoort hij echter zoodanig te werk te gaan, dat alleen datgene tot delict gestempeld wordt, wat billijkerwijze strafwaardig kan worden geheeten. Mocht dus eenige gedraging slechts strafwaardig geacht worden, indien de dader zich van de wederrechtelijkheid daarvan bewust was en anders niet, ot slechts indien zij met een bepaald oogmerk geschiedt en anders niet, zoo zal de wetgever de wetenschap der wederrechtelijkheid of dat bepaalde oogmerk ook uitdrukkelijk tot element, tot noodzakelijk bestanddeel, van het delict moeten maken. Alsdan helpen deze omstandigheden liet delict bepalen, staan zij er niet meer buiten. Het Ontw. nu voldoet aan dit vereischte; de bestaande strafwet evenwel laat in dit opzicht, zooais wij zagen, nog veel aan de wetenschap over; vandaar, dat het begrip dolux malus nog niet kan worden gemist.

Sluiten