Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleefd binnen een min of' meer bepaalden kring, zullen dan ook in dezelfde gevallen ongeveer van denzelfden aard zijn; hierdoor ontstaan de vaste zeden en gewoonten, die in eene bepaalde maatschappij heerschen, en verder alle andere uit het maatschappelijk leven voortvloeiende (sociologische) verschijnselen.

De werking van den menschelijken geest zal derhalve over het algemeen gedragingen in het leven roepen, die geheel passen in de omgeving, waarin zij zich voordoen, en door de omstandigheden geheel verklaard of althans zeer begrijpelijk gemaakt kunnen worden. Zulke gedragingen zijn normaal te noemen, wijzen op eene normale werking van den geest, op normale geestvermogens.

Wanneer echter de gedragingen van den mensch door de uiterlijke omstandigheden, waaronder zij zich plegen voor te doen, niet meer te verklaren zijn; indien zij m. a. w. geheel anders plegen uit te vallen dan men onder de gegeven omstandigheden mocht verwachten, zoo zijn zij als abnormaal te beschouwen, en leidt men daaruit af, dat zijne geestvermogens abnormaal zijn.

Men denke evenwel niet, dat het zoo'n eenvoudige zaak is, om het al dan niet normale van geestvermogens te constateeren. Velen stellen zich een krankzinnige voor als een woesteling, of althans als iemand, die niet anders dan onzin praat en rare dingen doet. Men zou zich daarin dikwijls ten zeerste vergissen. In vele gevallen is het constateeren van krankzinnigheid bij iemand zóó lastig, dat zelfs deskundigen na maandenlange waarneming (observatie) zich geen bepaald oordeel'hieromtrent kunnen vormen. Als deskundigen in deze aangelegenheid kunnen slechts die artsen worden aangemerkt, die eene speciale studie van krankzinnigheid (in het algemeen van verschijnselen van abnormale geestvermogens) hebben gemaakt en langen tijd aan een krankzinnigengesticht werkzaam, zijn geweest.

Zieke- Abnormale geestvermogens hebben steeds een abnormalen en </<•/ storiny toestand van de hersenen_ tot oorzaak. Deze abnormaliteit kan ontw^ bestaan a. in eene gebrekkige ontwikkeling der hersenen, b. in der seestvermo-^ eene ziekelijke storing daarvan. Eene gebrekkige ontwikkeling 8e"s. is wel eens uiterlijk te constateeren door abnormalen bouw

Sluiten