Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet; deze worden op de poging evenzoo als op liet voltooide delict toegepast (art. 3, 3© lid).

b. Poging tot eenig ander misdrijf (bedreigd met dwangarbeid b/k) is slechts strafbaar, indien zulks uitdrukkelijk bij dat misdrijf wordt bepaald.

c. Poging tot overtreding (behalve die sub. d. genoemd) volgt denzelfden regel.

Voor beide gevallen geldt: dat de duur van den op het voltooide delict gestelden dwangarbeid b/k met '/3 wordt verminderd, de andere straften echter dezelfde blijven tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, (a. 4, 2e en 3e lid).

d. Poging tot overtredingen van politie-reglementen en keuren is nooit strafbaar (a. 4, Ie lid).

Het Ontw. regelt de gevolgen van de poging eenigszins eenvoudiger (artt. 42 en 43 y.

a. Poging tot misdrijf is strafbaar; poging tot overtreding niet (in twee gevallen is poging tot misdrijf uitdrukkelijk niet strafbaar gesteld; nl. bij a. 257, dierenmishandeling, én a. 305, mishandeling).

b. Het maximum der hoofdstraffen wordt met '/3 verminderd; de bijkomende straffen blijven dezelfde; in de plaats van doodstraf of levenslange arbeidstraf komt arbeidstraf met een maximum van 15 jaar. ')•

Opgemerkt dient overigens nog te worden, dat in sommige gevallen uit den aard der zaak poging is uitgesloten. Zoo is poging tot culpose delicten onbestaanbaar, daar opzet een element van poging vormt. Evenzoo poging tot die doleuse delicten waarbij de strafbaarheid afhankelijk is van eene bijkomende voorwaarde (zie blz. 88 ). Ook poging tot deelneming aan anderer delicten is, zooals bij de deelneming nader zal blijken, niet strafbaar. Ten slotte moet ook poging tot poging als onbestaanbaar worden aangemerkt; want de dader heeft niet zijn opzet gericht op de poging als zoodanig maar op het voltooide delict; poging tot poging zou doen veronderstellen, dat de dader zich het voltooid delict niet als eind-oogmerk had gesteld.

i) Bij art. 440 Ontw. i.s bepaald dat poging tot lichte diefstal, lichte, verduistering,>en nog eenige andere geprivilegieerde misdrijven, bedreigd wordt met dezelfde straf als het voltooide delict.

Sluiten