Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aard der verschillende soorten van deelneming niet eens is, laat staan omtrent de wijze van regeling; uit de volgende §§ zal een en ander nog duidelijker blijken. Ook zullen wij zien, dat eene algemeene regeling niet voldoende is, en vele gevallen van deelneming speciaal geregeld zijn, zoowel door onze geldende strafwetten als door het Ontw. Daarom ware het wellicht te verkiezen, het leerstuk der deelneming, of beter: der medeverantwoordelijkheid voor hetzelfde delict, geheel aan de wetenschap over te laten, en den rechter algeheele vrijheid te verleenen, om in elk concreet geval de mate van verantwoordelijkheid voor ieder der deelnemers naar de omstandigheden van dat geval te bepalen.

§ 134. Be- Bij het leerstuk der deelneming wordt gewoonlijk het leerstuk gunstiging. der begunstiging behandeld. Onder begunstiging verstaat men elke daad, die ten doel heeft, om den dader van eeüig delict te helpen zich te onttrekken aan politie of justitie, of om dezen de roordeelen van zijn delict te verzekeren.

Begunstiging bestaat derhalve ook in het helpen van een delinquent; de daad van den begunstiger vormt ook een accessoir van de daad des daders. In deze twee opzichten gelijkt begunstiging dus op medeplichtigheid, maar daarmede houdt elke gelijkenis dan ook op. Immers begunstiging is iets geheel anders dan medeplichtigheid, zij vormt niet eens een soort van deelneming. De daad van den begunstiger toch volgt eerst, nadat het delict van den begunstigden delinquent afgeloopen is, en liet spreekt wel van zelf, dat men niet kan deelnemen aan iets, wat reeds tot het verledene behoort.

Hoewel de daad van den begunstiger in nauw verband staat met het daaraan voorafgaande delict en zonder eenig delict ook nooit van begunstiging sprake kan zijn, zoo vormt zij toch eene daad op zich. zelf.

De andere strafwetgevers hebben echter de groote fout begaan, om begunstiging te beschouwen als een soort medeplichtigheid, alleen maar doordat zij beide eenige eigenschappen gemeen hebben. Door deze fout zijn zij er toe gekomen, om de straf voor den begunstiger gelijk te stellen met, of althans te

Sluiten