Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelneming aan dergelijke delicten door anderen niet straibaar zijn. Met name is dit, zooals wij zagen, t. a. v. militaire delicten het geval, waardoor de artt. 44 v. en 334 v. v. Swb. /., artt. 203, 204, 471 Ontw. in het leven zijn geroepen. — In Indië geldt diezelfde grond t. a. v. deelneming door Inlanders aan delicten, die volgens het alléén op Europeanen toepasselijk Swb. Eur. uitsluitend door laatstgenoemden kunnen worden gepleegd. Wanneer men m. a. w. de deelneming dooi' Inlanders aan eenig delict, dat alléén dooi' een Europeaan gepleegd kan worden omdat het Swb. 1. daarin niet voorziet, wenscht strafbaar te stellen, zoo moet men in liet Swb. I. die deelneming tot zelfstandig delict maken. ') De geldende Swbb. hebben hierin niet voorzien 2); wél het Ontw., nl. in artt. 107, 239, 382, 391 en 405. Deze voorziening is evenwel niet in alle opzichten gelukkig te noemen; zij zal echter geheel overbodig worden, doordat het nieuwe strafrecht van Ned. Indië in één wetboek zal worden samengesmolten, geldende voor Europeanen zoowel als voor Inlanders. De deelneming door Inlanders aan speciaal voor Europeanen (resp. Nederlanders) strafbaar gestelde feiten zal alsdan even denkbaar zijn als thans de deèlneming van een privaat persoon aan eenig ambtsmisdrijf.

Ten slotte geschiedt de strafbaar geachte medewerking dikwijls zóó zijdelings, dat van medeplichtigheid aan eenig bepaald delict niet gesproken kan worden, en zij daarom tot zelfstandig delict moet worden gevormd. Dit is bv. het geval met het verschaffen van wapenen en oorlogsbehoeften aan politieke benden; van wapenen, huisvesting enz. aan gewone benden («. 54; 60, 2« lid; 200 Swb. /.); het als getuige medewerken tot het doen opmaken van een valschen reispas (a. 107 Swb. /.); liet namaken of vervalschen van sleutels (a. 315 Swb. /.); enz.

') Ook het omgekeerde is waar, maar betreit niet het Swb. 1. doch dat voor Europeanen. Zie over dit punt de Mem. v.-toel. op den Ven Tit. Ie Boek van het nieuwe Swb. Eur., en dat op denzelfden Titel van het Ontw.

2) De wijzigingen, bij Stbl. 1875 no. 218 en 187ti no. 134 in verschillende artt. van liet Swb. Eur. resp. het Swb. I. gebracht (bv. artt. 126, 138, 141, 171, 175 Swb I.) regelen het hierbedoelde geval niet; zij zijn slechts als eene authentieke uitlegging op te vatten.

Sluiten