Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1" a. het opzettelijk verbergen van iemand, die schuldig in aan of' vervolgd wordt ter zake van eenig misdrijf; of b. het opzettelijk behulpzaam zijn van zulk een persoon in het ontkomen aan de nasporing van, of aanhouding door politie of justitie;

van: 1<' voorwerpen, waarop, of waarmee eenig voorafgaand misdrijf is gepleegd;

2e eenig ander spoor

van dat misdrijf:

2e het a. vernietigen

b. wegmaken

c. verbergen

d. aan liet onderzoek v. politie of justitie onttrekken.

met het oogmerk, om dat gepleegd misdrijf te bedekken, of de nasporing of vervolging ervan te beletten ofte bemoeilijken.

Een en ander is niet van toepassing t. a. v. misdrijven, gepleegd door bloed- en aanverwanten in de rechte linie onbepaald, in de zijlinie tot en met den ?>"" graad, of dooi- echtgenoot of gewezen echtgenoot.

Deze gevallen vormen eigenlijk gezegde begunstiging, omdat het beoogde doel hierbij alleen is: het helpen van den misdadiger na de misdaad.

/I . De regeling der verantwoordelijkheid van deelnemers aan delicten door middel van de drukpers gepleegd.

§ 154. Vrijheid De pers vormt een machtig middel tot verbreiding van geOver^rUkPerS dachten en gevoelens; al naar gelang van datgene, "wat door inh j' "inb!" middel der drukpers wordt verkondigd, kan deze hoogst nuttigen,

'"houd van het , . .

drukpersregie- lllaar °°k '100gst nadeeligen invloed uitoefenen. Vandaar dat ment. sommige landen drukwerken onderworpen zijn aan een

censuur, d. w. z. aan een preventief, vóór de uitgifte (d. i. de algemeene verkrijgbaarstelling) uitgeoefend toezicht. In Nederland is zulk preventief toezicht door art. 7 Gic. verboden; niemand heeft aldaar voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers zijne gedachten of gevoelens te openbaren. Dit is het, wat men onder vrijheid van drukpers verstaat; en natuurlijk is daaronder met name niet te verstaan: algeheele straffeloosheid voor alles, wat men heeft doen drukken. Geen enkele reden toch zou er te bedenken zijn, om een ieder toe te staan straffeloos iets te doen drukken en uitgeven, wat, op andere wijze openbaar gemaakt, stratbaar zou zijn.

Sluiten