Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 181. Résumé.

toebeho.orende goederen '). Ook deze gevallen rekenen velen tot eendaadschen <samenloop, aangezien, er slechts van ééne handeling (volgens hen) sprake is. M. i. is deze opvatting echter niet luist en moet men, met vele andere rechtsgeleerden, deze gevallen beschouwen als meerdaadschen .samenloop. Want slechts ■schijnbaar is hierbij van eene daad kwestie, aangezien in het strafrecht onder „daad" moet worden verstaan „het teweegbrengen van een concreet strafbaar gevolgZooals het, mogelijk is, dat door meer dan ééne handeling (in de daaglijksche beteekenis van het woord) slechts één strafbaar gevolg wordt veroorzaakt (voortgezette delicten, samengestelde delicten), zoo ook is het omgekeerde, nl. het hier bedoelde geval, mogelijk. Om te beoordeelen of— indien meer dan ééne norm overtreden is 2) men met ééndaadschen, dan wel met meerdaadschen samenloop te doen heeft, heeft men m. i. derhalve slechts na te gaan, of er in werkelijkheid slechts één, dan wel méér dan één strafbaar gevolg is veroorzaakt. •• ■ >

Het bovenstaande resumeerende, kunnen wij dus de volgende gevallen onderscheiden:

a. door één of meer handelingen wordt slechts ééne norm oveiv treden, en wrel éénmaaler is dan van geen samenloop hoegenaamd sprake. Dit geval doet zich voor :

le. indien een enkelvoudig delict, waartoe ook een voortdurend delict behoort (§ 178), slechts eens wordt begaan: door ééne handeling wordt alsdan één concreet, gevolg veroorzaakt, waardoor ééne norm ééns wordt overtreden (§ 175); ook de enkele overtreding eener lex specialis, voorzoover deze een enkelvoudig delict vormt, bv. verkrachting, valt mede hieronder, ofschoon schijnbaar twee of meer normen overtreden worden (§ 179);

2°. indien een voortgezet delict slechts eens wordt gepleegd; hierbij wordt één concreet gevolg veroorzaakt en ééne norm overtreden éénmaal', maar schijnbaar door méér dan ééne handeling (§ 1 76); ~

') Hieronder vallen alle gevallen van oneigenlyken dolus eventualis (zie § 83).

2) D. w. zoowel indien verschillende normen elk eens of meermalen, als: indien dezelfde norm meermalen overtreden wordt.

Sluiten