Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtige bevordering en wettelijke regeling van het handels-, ambachts-, vak-, visscherij-, land- en tuinbou wonder wijs ;

hetere voorziening in de behoefte aan middelbaar onderwijs ;

hervorming van middelbaar en gymnasiaal onderwijs, onder meer om de beroepskeuze van den leerling- naar later leeftijd te verschuiven ;

zorg voor onderwijs aan geestelijk en lichamelijk misdeelden, aan verwaarloosde kinderen en aan kinderen wier ouders geene vaste woonplaats hebben.

Ten aanzien van de lichamelijke opvoeding rust de verplichting op de Overheid 0111 liet onderwijs in de gymnastiek in de ruimste beteekenis met alle ten dienste staande middelen te bevorderen, o. a. door verplicht gymnastiekonderwijs, en tevens gelegenheid te scheppen, dat, ook buiten het onderwijs, aan de lichaams-ontwikkeling de noodige zorg kan worden gewijd.

Bovendien bevordere de Overheid in het algemeen de volksontwikkeling — zoowel met betrekking lot den jeugdigen als den rijperen leeftijd — o. a. door de sociale wetgeving tevens aan haar dienstbaar te maken fen door kunsten en wetenschappen te bevorderen.

§ 4. SOCIALE WETGEVING.

De Liberale Unie acht, overeenkomstig de beginselen in § 1 ontvouwd, zoowel steunend als dwingend optreden van de Overheid op dit gebied eisch.

Waar de Liberale Unie zich op het standpunt stelt, dat zoowel de geestelijke en lichamelijke arbeid, als het particulier kapitaal samenwerken en onmisbaar zijn voor de ontwikkeling der maatschappij, daar acht zij het bij alle maatschappelijke wetgeving plicht er voor te waken, dat

Sluiten