Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitbreiding van het verbod van kinderarbeid ; beperking van de nadeelige gevolgen der huisindustrie ;

invoering van den tienurigen arbeidsdag als regel en beperking van nachtarbeid in fabrieken en werkplaatsen ; verzekering van althans één rustdag per week ;

wettelijk toezicht op het laden en lossen van schepen ; het verstrekken van steun aan arbeidsbeurzen ; regeling vau het leerlingwezen ;

uitbreiding en herziening van de Ongevallenwet; maatregelen tegen werkloosheid en hare gevolgen ; verplichte verzekering van den arbeid tegen de geldelijke nadeelen van invaliditeit, ten deele op kosten van den Staat;

wettelijke regeling van ziekteverzekering ; agrarische hervormingen, in dien zin, dat de wetgever, ook met het oog op de behoeften van het platte land, het onteigeningsrecht verruime; voor de landarbeiders meerdere gelegenheid opene om stukjes grond in huur of in eigendom te krijgen; het verstrekken van goedkoop grondcrediet- bevoideie , een ongevallen-verzekering voor land- en tuinbouw invoere ; de pachtovereenkomst beter regele, meer in het hijzonder. om te voorkomen, dat te groot risico dooiden pachter worde gedragen ; tot herziening van het jachtrecht overga, onder meer tot aflossing van heerlijke rechten, en krachtiger dan tot nu toe de besmettelijke ziekten bij vee en plant bestrijde.

§ 5. RECHTSWEZEN.

De Liberale Unie acht steeds voortgaande rechfsontwik keling in wetgeving en rechtspraak, naar den eisch van

Sluiten