Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partementen van Marine en Oorlog tot één ministerie van Landsverdediging samen te smelten.

Voorts wenscht de Liberale Unie :

a. dat het leger zich ontwikkele in de richting van een volksleger, in dier voege dat:

bij hoogere keurings-eischen de loting worde afgeschaft;

de duur van het verblijf in de kazerne zoo kort mogelijk worde;

het beroepskader zooveel doenlijk worde beperkt en tevens naar behooren bezoldigd ; terwijl daarnaast de meest geschikte elementen uit de militie met aanvoering en vorming worden belast;

de opvattingen omtrent recht en rechtsbedeeling overeenstemmen met die, welke overigens in de maatschappij worden gehuldigd ;

deugdelijke samenstelling en voorbereiding tot de taak der landsverdediging worde verkregen ;

li. dat de weermacht te water in hoofdzaak worde ingericht op eene verdediging, met torpedo- en mijnmaterieel, van de kusten en wateren, die daartoe met het oog op de eischen van landsverdediging in

aanmerking konten;

c. dat het vesting stelsel worde beperkt tot het treffen van die voorzieningen, welke het leger kunnen steunen, zonder dit al te zeer te binden. Niet zooveel aandacht mag daarbij aan dit onderdeel worden geschonken, dat de gestadige ontwikkeling van de levende strijdkrachten er door zoude worden geschaad.

§ 8. GEMEENTEBELANGEN.

I)e Liberale Unie wenscht:

een krachtiger werkzaamheid der gemeentebesturen, vooral op sociaal en hygiënisch gebied ;

Sluiten